Câu 2 Unit 9 Trang 78 Sách Bài Tập (SBT) Tiếng Anh 8

Bình chọn:
4 trên 4 phiếu

Underline and rewrite the inappropriate words.

Underline and rewrite the inappropriate words.

Gạch chân các từ sai và thay bằng từ thích hợp 

a) When you get bums you should ease the pain with warm water packs. a) cold
b) When a person gets shocked, don’t give him (her) any soft drink or alcohol. b) ______
c) In a íainting case, you should give the patient a glass of wine when he/she revives. c) ______
d) You should cover the wound of a dog bite with a clean, dry shirt. d) ______
d) When you get cut, use a handkerchief to cover the pain. e) ______

 Hướng dẫn giải

a. When you get burns you should ease the pain with warm water packs.

a) cold

b. When a person gets shocked, don‘t give him (her)  b) alcoholic any soft drink or alcohol. 
c. In a fainting case, you should give the patient c) water/ tea a glass of wine when he/ she revives.
d. You should cover the wound of a dog bite with d) bandage/ handkerchief a clean, dry shirt.
e. When you get cut, use a handkerchief to cover the  e) wound pain.

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Tiếng Anh 8 - Xem ngay

>>Học trực tuyến các môn học lớp 8, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Bài viết liên quan