Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 23 trang 10 Sách bài tập (SBT) Toán 9 tập 2

Bình chọn:
3.9 trên 10 phiếu

Giải các hệ phương trình.

Giải các hệ phương trình:

\(a)\left\{ {\matrix{
{\left( {x - 3} \right)\left( {2y + 5} \right) = \left( {2x + 7} \right)\left( {y - 1} \right)} \cr
{\left( {4x + 1} \right)\left( {3y - 6} \right) = \left( {6x - 1} \right)\left( {2y + 3} \right)} \cr} } \right.\)

\(b)\left\{ {\matrix{
{\left( {x + y} \right)\left( {x - 1} \right) = \left( {x - y} \right)\left( {x + 1} \right) + 2xy} \cr
{\left( {y - x} \right)\left( {y + 1} \right) = \left( {y + x} \right)\left( {y - 2} \right) - 2xy} \cr} } \right.\)

Giải


a)

\(\eqalign{
& \left\{ {\matrix{
{\left( {x - 3} \right)\left( {2y + 5} \right) = \left( {2x + 7} \right)\left( {y - 1} \right)} \cr
{\left( {4x + 1} \right)\left( {3y - 6} \right) = \left( {6x - 1} \right)\left( {2y + 3} \right)} \cr} } \right. \cr 
& \Leftrightarrow \left\{ {\matrix{
{2xy + 5y - 6y - 15 = 2xy - 2x + 7y - 7} \cr 
{12xy - 24x + 3y - 6 = 12xy + 18x - 2y - 3} \cr} } \right. \cr 
& \Leftrightarrow \left\{ {\matrix{
{7x - 13y = 8} \cr 
{ - 42x + 5y = 3} \cr} } \right. \cr 
& \Leftrightarrow \left\{ {\matrix{
{y = {{42x + 3} \over 5}} \cr 
{7x - 13.{{42x + 3} \over 5} = 8} \cr} } \right. \cr 
& \Leftrightarrow \left\{ {\matrix{
{y = {{42x + 3} \over 5}} \cr 
{35x - 546x - 39 = 40} \cr} } \right. \cr 
& \Leftrightarrow \left\{ {\matrix{
{y = {{42x + 3} \over 5}} \cr 
{ - 511x = 79} \cr} } \right. \cr 
& \Leftrightarrow \left\{ {\matrix{
{y = {{42x + 3} \over 5}} \cr 
{x = - {{79} \over {511}}} \cr
} } \right. \Leftrightarrow \left\{ {\matrix{
{y = - {{51} \over {73}}} \cr 
{x = - {{79} \over {511}}} \cr} } \right. \cr} \)

Giá trị của x và y thỏa mãn điều kiện.

Vậy hệ phương trình có nghiệm \(\left( {x;y} \right) = \left( { - {{79} \over {511}}; - {{51} \over {73}}} \right)\)

b)

\(\eqalign{
& \left\{ {\matrix{
{\left( {x + y} \right)\left( {x - 1} \right) = \left( {x - y} \right)\left( {x + 1} \right) + 2xy} \cr
{\left( {y - x} \right)\left( {y + 1} \right) = \left( {y + x} \right)\left( {y - 2} \right) - 2xy} \cr} } \right. \cr 
& \Leftrightarrow \left\{ {\matrix{
{{x^2} - x + xy - y = {x^2} + x - xy - y + 2xy} \cr 
{{y^2} + y - xy - x = {y^2} - 2y + xy - 2x - 2xy} \cr} } \right. \cr 
& \Leftrightarrow \left\{ {\matrix{
{ - x - y = x - y} \cr 
{y - x = - 2x - 2y} \cr} } \right. \cr 
& \Leftrightarrow \left\{ {\matrix{
{2x = 0} \cr 
{x + 3y = 0} \cr} } \right. \Leftrightarrow \left\{ {\matrix{
{x = 0} \cr 
{3y = 0} \cr
} } \right. \cr 
& \Leftrightarrow \left\{ {\matrix{
{x = 0} \cr 
{y = 0} \cr} } \right. \cr} \)

Hệ phương trình có nghiệm \(\left( {x;y} \right) = \left( {0;0} \right)\).

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Toán 9 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com, cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan