Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 25 trang 11 Sách bài tập (SBT) Toán 9 tập 2

Bình chọn:
4 trên 46 phiếu

Giải các hệ phương trình sau bằng phương pháp cộng đại số.

Giải các hệ phương trình sau bằng phương pháp cộng đại số:

\(a)\left\{ {\matrix{
{2x - 11y = - 7} \cr
{10x + 11y = 31} \cr} } \right.\)

\(b)\left\{ {\matrix{
{4x + 7y = 16} \cr
{4x - 3y = - 24} \cr} } \right.\)

\(c)\left\{ {\matrix{
{0,35x + 4y = - 2,6} \cr
{0,75x - 6y = 9} \cr} } \right.\)

\(d)\,\,\left\{ \begin{array}{l}
\sqrt 2 x + 2\sqrt 3 y = 5\\
3\sqrt 2 x - \sqrt 3 y = \dfrac{9}{2}
\end{array} \right.\)

\(e)\left\{ {\matrix{
{10x - 9y = 8} \cr
{15x + 21y = 0,5} \cr} } \right.\)

\(f)\left\{ {\matrix{
{3,3x + 4,2y = 1} \cr
{9x + 14y = 4} \cr} } \right.\)

Giải

a)

\(\eqalign{
& \left\{ {\matrix{
{2x - 11y = - 7} \cr
{10x + 11y = 31} \cr} } \right. \cr
& \Leftrightarrow \left\{ {\matrix{
{12x = 24} \cr
{2x - 11y = - 7} \cr} } \right. \cr
& \Leftrightarrow \left\{ {\matrix{
{x = 2} \cr
{2.2 - 11y = - 7} \cr} } \right. \cr
& \Leftrightarrow \left\{ {\matrix{
{x = 2} \cr
{ - 11y = - 11} \cr} } \right. \cr
& \Leftrightarrow \left\{ {\matrix{
{x = 2} \cr
{y = 1} \cr} } \right. \cr} \)

Vậy hệ phương trình đã cho có một nghiệm (x; y) = (2; 1)

b)

\(\eqalign{
& \left\{ {\matrix{
{4x + 7y = 16} \cr
{4x - 3y = - 24} \cr} } \right. \Leftrightarrow \left\{ {\matrix{
{10y = 40} \cr 
{4x - 3y = - 24} \cr} } \right. \cr 
& \Leftrightarrow \left\{ {\matrix{
{y = 4} \cr 
{4x - 3.4 = - 24} \cr} } \right. \Leftrightarrow \left\{ {\matrix{
{y = 4} \cr 
{4x = - 12} \cr} } \right. \cr 
& \Leftrightarrow \left\{ {\matrix{
{y = 4} \cr 
{x = - 3} \cr} } \right. \cr} \)

Vậy hệ phương trình đã cho có một nghiệm (x; y) = (-3; 4)

c)

\(\eqalign{
& \left\{ {\matrix{
{0,35x + 4y = - 2,6} \cr
{0,75x - 6y = 9} \cr
} } \right. \Leftrightarrow \left\{ {\matrix{
{1,05x + 12y = - 7,8} \cr 
{1,5x - 12y = 18} \cr
} } \right. \cr 
& \Leftrightarrow \left\{ {\matrix{
{2,55x = 10,2} \cr 
{0,75x - 6y = 9} \cr
} } \right. \Leftrightarrow \left\{ {\matrix{
{x = 4} \cr 
{0,75.4 - 6y = 9} \cr} } \right. \cr 
& \Leftrightarrow \left\{ {\matrix{
{x = 4} \cr 
{ - 6y = 6} \cr
} } \right. \Leftrightarrow \left\{ {\matrix{
{x = 4} \cr 
{y = - 1} \cr} } \right. \cr} \)

Vậy hệ phương trình đã cho có một nghiệm (x; y) = (4; -1)

d)

\(\eqalign{
& \left\{ {\matrix{
{\sqrt 2 x + 2\sqrt 3 y = 5} \cr
{3\sqrt 2 x - \sqrt 3 y = {9 \over 2}} \cr
} } \right. \Leftrightarrow \left\{ {\matrix{
{\sqrt 2 x + 2\sqrt 3 y = 5} \cr 
{6\sqrt 2 x - 2\sqrt 3 y = 9} \cr
} } \right. \cr 
& \Leftrightarrow \left\{ {\matrix{
{7\sqrt 2 x = 14} \cr 
{\sqrt 2 x + 2\sqrt 3 y = 5} \cr
} } \right. \Leftrightarrow \left\{ {\matrix{
{x = {{14} \over {7\sqrt 2 }}} \cr 
{\sqrt 2 x + 2\sqrt 3 y = 5} \cr} } \right. \cr 
& \Leftrightarrow \left\{ {\matrix{
{x = \sqrt 2 } \cr 
{\sqrt 2 .\sqrt 2 + 2\sqrt 3 y = 5} \cr} } \right. \Leftrightarrow \left\{ {\matrix{
{x = \sqrt 2 } \cr 
{2\sqrt 3 y = 3} \cr} } \right. \cr 
& \Leftrightarrow \left\{ {\matrix{
{x = \sqrt 2 } \cr 
{y = {{\sqrt 3 } \over 2}} \cr} } \right. \cr} \)

Vậy hệ phương trình đã cho có một nghiệm (x; y) = \(\left( {\sqrt 2 ;{{\sqrt 3 } \over 2}} \right)\)

e)

\(\eqalign{
& \left\{ {\matrix{
{10x - 9y = 8} \cr
{15x + 21y = 0,5} \cr
} } \right. \Leftrightarrow \left\{ {\matrix{
{30x - 27y = 24} \cr 
{30x + 42y = 1} \cr
} } \right. \cr 
& \Leftrightarrow \left\{ {\matrix{
{69y = - 23} \cr 
{10x - 9y = 8} \cr} } \right. \Leftrightarrow \left\{ {\matrix{
{y = - {1 \over 3}} \cr 
{10x - 9.\left( { - {1 \over 3}} \right) = 8} \cr} } \right. \cr 
& \Leftrightarrow \left\{ {\matrix{
{y = - {1 \over 3}} \cr 
{10x = 5} \cr} } \right. \Leftrightarrow \left\{ {\matrix{
{y = - {1 \over 3}} \cr 
{x = {1 \over 2}} \cr} } \right. \cr} \)

Vậy hệ phương trình đã cho có một nghiệm (x; y) = \(\left( {{1 \over 2}; - {1 \over 3}} \right)\)

f)

\(\eqalign{
& \left\{ {\matrix{
{3,3x + 4,2y = 1} \cr
{9x + 14y = 4} \cr
} } \right. \Leftrightarrow \left\{ {\matrix{
{33x + 42y = 10} \cr 
{27x + 42y = 12} \cr
} } \right. \cr 
& \Leftrightarrow \left\{ {\matrix{
{6x = - 2} \cr 
{9x + 14y = 4} \cr
} } \right. \Leftrightarrow \left\{ {\matrix{
{x = - {1 \over 3}} \cr 
{9.\left( { - {1 \over 3}} \right) + 14y = 4} \cr} } \right. \cr 
& \Leftrightarrow \left\{ {\matrix{
{x = - {1 \over 3}} \cr 
{14y = 7} \cr
} } \right. \Leftrightarrow \left\{ {\matrix{
{x = - {1 \over 3}} \cr 
{y = {1 \over 2}} \cr} } \right. \cr} \)

Vậy hệ phương trình đã cho có một nghiệm (x; y) = \(\left( { - {1 \over 3};{1 \over 2}} \right)\)

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Toán 9 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com, cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan