Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 3.28 trang 62 SBT Đại số 10 Nâng cao

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập Câu 3.28 trang 62 SBT Đại số 10 Nâng cao

Giải các phương trình :

a. \(\sqrt {{x^2} + x + 1}  = 3 - x\)

b. \(\sqrt {{x^2} + 6x + 9}  = \left| {2x - 1} \right|\)

c. \(x\left( {x + 1} \right) + x\left( {x + 2} \right) = x\left( {x + 4} \right)\)

d. \(\left( {\dfrac{{1 + x}}{{1 - x}} - \dfrac{{1 - x}}{{1 + x}}} \right):\left( {\dfrac{{1 + x}}{{1 - x}} - 1} \right) = \dfrac{3}{{14 - x}}\)

Giải:

a. \(x = 1\dfrac{1}{7}\)

b. 

\(\eqalign{
& \sqrt {{{\left( {x + 3} \right)}^2}} = \left| {2x - 1} \right| \cr
& \Leftrightarrow \left| {x + 3} \right| = \left| {2x - 1} \right| \cr
& \Leftrightarrow x + 3 = 2x - 1\, \cr} \)

hoặc \(x + 3 = 1 - 2x \Leftrightarrow x = 4\) hoặc \(x =  - {2 \over 3}.\)

c. Biến đổi phương trình về dạng \(x\left( {x - 1} \right) = 0,\) do đó \(x = 0\) hoặc \(x = 1\)

d. Điều kiện : \(x ≠ ± 1, x ≠ 14, x ≠ 0\). Ta có :

\(\dfrac{{{{\left( {1 + x} \right)}^2} - {{\left( {1 - x} \right)}^2}}}{{1 - {x^2}}}.\dfrac{{1 - x}}{{2x}} = \dfrac{3}{{14 - x}}\)

\(\Leftrightarrow \dfrac{2}{{1 + x}} = \dfrac{3}{{14 - x}}\)

\( \Leftrightarrow 5x = 25 \Leftrightarrow x = 5\) (thỏa mãn điều kiện).

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan