Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 3.50 trang 66 SBT Đại số 10 Nâng cao

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập Câu 3.50 trang 66 SBT Đại số 10 Nâng cao.

Giải các phương trình sau:

a. \(\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}{2x - y - 7 = 0}\\{{y^2} - {x^2} + 2x + 2y + 4 = 0}\end{array}} \right.\)

b. \(\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}{4x + 9y = 6}\\{3{x^2} + 6xy - x + 3y = 0}\end{array}} \right.\)

c. \(\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}{2{x^2} + x + y + 1 = 0}\\{{x^2} + 12x + 2y + 10 = 0}\end{array}} \right.\)

Giải:

a. Thế \(y = 2x – 7\) vào phương trình thứ hai dẫn đến phương trình bậc hai của \(x\). Từ đó hệ có nghiệm là \(\left( {\dfrac{{13}}{3};\dfrac{5}{3}} \right)\) và \(\left( {3; - 1} \right)\)

b. Tương tự, thế \(y = \dfrac{{6 - 4x{\rm}}}{9}.\) Hệ có nghiệm là \(\left( { - 3;2} \right)\) và \(\left( { - 2;\dfrac{{14}}{9}} \right)\)

c. Nhân phương trình thứ nhất với 2 rồi trừ vào phương trình thứ hai ta được \(3x^2 - 10x - 8 = 0.\) Từ đó hệ có nghiệm \(\left( {4; - 37} \right)\) và \(\left( { - \dfrac{2}{3}; - \dfrac{{11}}{9}} \right)\).

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan