Câu 39 trang 11 Sách Bài Tập (SBT) Toán 9 Tập 1

Bình chọn:
4 trên 8 phiếu

Áp dụng tính

Biểu diễn \(\sqrt {{a \over b}} \) với a < 0 và b < 0 ở dạng thương của hai căn thức.

Áp dụng tính \(\sqrt {{{ - 49} \over { - 81}}} \)

Gợi ý làm bài

Ta có:  a < 0 nên –a > 0; b < 0 nên –b > 0

\(\sqrt {{a \over b}}  = \sqrt {{{ - a} \over { - b}}}  = {{\sqrt { - a} } \over {\sqrt { - b} }}\)

Áp dụng: \(\sqrt {{{ - 49} \over { - 81}}}  = {{\sqrt {49} } \over {\sqrt {81} }} = {7 \over 9}\)

Sachbaitap.net

Xem lời giải SGK - Toán 9 - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Bài viết liên quan