Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 4.20 trang 105 SBT Đại số 10 Nâng cao

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập Câu 4.20 trang 105 SBT Đại số 10 Nâng cao.

Tìm giá trị nhỏ nhất của các hàm số sau

a. \(f\left( {\rm{x}} \right) = {x^2} + \dfrac{{16}}{{{x^2}}}\)

b. \(g\left( {\rm{x}} \right) = \dfrac{1}{x} + \dfrac{2}{{1 - x}}\)  với \(0 < x < 1.\)

Giải:

a. \({x^2} + \dfrac{{16}}{{{x^2}}} \ge 2\sqrt {{{x}^2}.\dfrac{{16}}{{{x^2}}}}  = 8.\) Đẳng thức xảy ra khi \(x = ±2.\)-

Vậy giá trị nhỏ nhất của \(f(x)\) là 8 khi \(x = ±2.\)

b. Do \(0 < x < 1\) nên \(1 – x > 0.\)

Ta có

\(\eqalign{& {1 \over x} = {{1 - x} \over x} + 1; \cr& {2 \over {1 - x}} = {{2x} \over {1 - x}} + 2; \cr & {1 \over x} + {2 \over {1 - x}} \cr & = {{1 - x} \over x} + {{2x} \over {1 - x}} + 3 \ge 2\sqrt {{{1 - x} \over x}.{{2x} \over {1 - x}}} + 3 \cr & = 2\sqrt 2 + 3 \cr} \)

Đẳng thức xảy ra khi \(\dfrac{{1 - x}}{x} = \dfrac{{2x}}{{1 - x}}\)  và \(0 < x < 1\) tức là \(x =  - 1 + \sqrt 2 .\)

Vậy giá trị nhỏ nhất của \(g(x)\) là \(2\sqrt 2  + 3\) khi \(x =  - 1 + \sqrt 2 \)

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan