Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 5 Unit 13 Trang 113 Sách Bài Tập (SBT) Tiếng Anh 8

Bình chọn:
3 trên 7 phiếu

Fill in each gap in the following sentences with one suitable verb from the dỉalogue in LISTEN AND READ. You can make necessary changes to the verbs.

Fill in each gap in the following sentences with one suitable verb from the dỉalogue in LISTEN AND READ. You can make necessary changes to the verbs.

Điền vào mỗi khoảng trống trong các câu sau với một động từ thích hợp từ đoạn hội thoại trong phần  LISTEN AND READ. Bạn có thể thực hiện những thay đổi cần thiết cho các động từ.

a) I don’t understand the rules of the game. Can you_________ them?

b) You should __________ the surface with sandpaper before painting.

c) They _________ . us to their house-warming party but we couldn’t come back from abroad by then.

d) Chlorine is _________ to the water to kill bacteria.

e) The crowd _________ encouragement at the two teams.

f) Viet was __________ the second prize in the schools painting contest.

g) The principal ___________ all students to take swimming lessons.

h) If you want to __________ in the Green School Project you should contact the council immediately.

Hướng dẫn giải 

a. explain       e. yelled (out)
b. rub          f. awarded 
c. invited        g. urged
d. added        h. participate


Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Tiếng Anh 8 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan