Câu 5 Unit 15 Trang 131 Sách Bài Tập (SBT) Tiếng Anh 8

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Quyen is now in a shopping mall. Look at her shopping list and write sentences telling what she has already bought/done (Y) and what she hasn’t bought/done (x) yet.

Quyen is now in a shopping mall. Look at her shopping list and write sentences telling what she has already bought/done (Y) and what she hasn’t bought/done (x) yet.

Quyen hiện đang ở trong một khu mua sắm. Nhìn vào danh sách mua sắm của cô ấy và viết câu nói về những gì cô ấy đã mua / đã làm (Y) và những gì cô ấy chưa mua / chưa hoàn thành (x).

Shopping list

a) A pair of shoes
b) T-shirts for Mr. Thanh x
c) A handbag for daughter
d) Souvenirs for Mends x
e) Cosmetics x
f) A tea set
g) A pair of sun glasses
h) Withdraw money
i) Meet an old friend at the restaurant for lunch x
j) Buy a roll of film x

Examples:

a) Quyen has already bought a pair of shoes.

b) Quyen has not bought some T-shirts for Mr. Thanh yet.

c) _____________________________________.

d) _____________________________________.

e) _____________________________________.

f) _____________________________________.

g) _____________________________________.

h) _____________________________________.

i) _____________________________________.

j) _____________________________________.

Hướng dẫn giải 

a. She has already bought a pair of shoes.

b. She hasn’t/ has not bought some T – shirts for Mr. Thanh yet.

c. She has already bought a handbag for her daughter.

d. She hasn’t/ has not bought some souvenirs for her friends yet.

e. She hasn’t/ has not bought cosmetics yet.

f. She has already bought a tea set.

g. She has already bought a pair of sun glasses.

h. She has already withdrawn some money.

i. She hasn’t/ has not met an old friend at the restaurant for lunch yet.

j. She hasn’t/ has not bought a roll of film yet.


 

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Tiếng Anh 8 - Xem ngay

>>Học trực tuyến các môn học lớp 8, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Bài viết liên quan