Câu 7 Unit 15 Trang 132 Sách Bài Tập (SBT) Tiếng Anh 8

Bình chọn:
4 trên 5 phiếu

Look at the pictures and the words underneath. Write the instructions to make yogurt.

Look at the pictures and the words underneath. Write the instructions to make yogurt.

Nhìn vào bức tranh và các từ dưới đây. Viết những chỉ dẫn để làm sữa chua.

a) heat/ milk/ boil/ one minute

b) let/ milk/ cool/ about 40°c

c) add/ one cup of yogurt as a starter/ stir continually/ a while

d) pour milk/ little cups

e) leave cups/ warm place/ at least 5 hours

Hướng dẫn giải 

a. Heat the milk until it is boiled in one minute.

b. Let the milk cool (off) to about 40oC.

c. Add a cup of yogurt as a starter and stir the mixture continually for a while.

d. Pour the milk into little cups.

e. Leave the cups in a warm place for at least 5 hours.

f. When the yogurt is ready, put it in the fridge to cool it.

 

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Tiếng Anh 8 - Xem ngay

>>Học trực tuyến các môn học lớp 8, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Bài viết liên quan