Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 5 Unit 7 Trang 63 Sách Bài Tập (SBT) Tiếng Anh 8

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Complete the following sentences. Use the past simple and present perfect form of the verbs in brackets.

Complete the following sentences. Use the past simple and present perfect form of the verbs in brackets.

Hoàn thành các câu sau. Sử dụng thì quá khứ đơn và thì hiện tại hoàn thành với các động từ trong ngoặc. 

a) It __________ raining an hour ago. (start)

b) I________ Lan for some months. (know)

c) When _________ Nam and Hoa first_______ ? (meet)

d) We _________ Nga since Monday. (not see)

e) Lan _________ n the USA for 2 years. (be)

f) I _________ to bed at 11 o’clock last night. (go)

g) They _________ to London in 2003. (move)

h) They_________ in Ho Chi Minh City since January. (live)

i) That’s a very old bike. He _________ it for a long   (have)

j) I __________ the motorbike 5 years ago. (buy)

k) Peter __________ ill for a week. (be)

Hướng dẫn giải 

a. started 

b. have known 

c. did  meet 

d. haven‘t seen 

e. has been 

f. went

g. moved

h. have lived

i. had

j. bought

k. has been

Xem lời giải SGK - Tiếng Anh 8 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan