Loigiaihay.com 2021

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 5.25, 3.26, 5.27, 5.28, 5.29, 5.30 trang 181 SBT Đại số 10 Nâng cao

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập Câu 5.25, 3.26, 5.27, 5.28, 5.29, 5.30 trang 181 SBT Đại số 10 Nâng cao

Trong các bài từ 5.25 đến 5.26, hãy chọn phương án trả lời đúng trong các phương án đã cho.

Câu 5.25 trang 181 SBT Đại số 10 Nâng cao

Bảng phân bố tần số sau đây ghi lại số ghế trống trong các chuyến bay từ Hà Nội đến Toàn phần Hồ Chí Minh.

Lớp

Tần số

\(\left[ {0;4} \right]\)

3

\(\left[ {5;9} \right]\)

8

\(\left[ {10;14} \right]\)

15

\(\left[ {15;19} \right]\)

18

\(\left[ {20;24} \right]\)

12

\(\left[ {25;29} \right]\)

6

Tỉ lệ phần trăm số chuyến bay có nhiều nhất 19 ghế trống xấp xỉ là

A. 15%

B. 29%

C. 71%

D. Không thể xác định được từ bảng trên.

Giải:

Chọn (C)

Câu 5.26 trang 182 SBT Đại số 10 Nâng cao

Giả sử kích thước mẫu là N. Khi đó luôn có \(\left[ {\dfrac{N}{2}} \right]\) (phần nguyên của \(\dfrac{N}{2}\) ) số liệu trong mẫu lớn hơn hoặc bằng

A. Số trung bình ;

B. Số trung vị ;

C. Mốt ;

D. Độ lệch chuẩn.

Giải:

Chọn (B)

Câu 5.27 trang 182 SBT Đại số 10 Nâng cao

Chọn khẳng định sai trong các khẳng định sau về số trung bình \(\overline x \)

A. Tất cả các số liệu trong mẫu đều phải dùng để tính số trung bình \(\overline x \) ;

B. Số trung bình \(\overline x \) bị ảnh hưởng bởi các giá trị quá lớn hay quá bé ;

C. Tổng \(\sum\limits_{i = 1}^N {\left( {{{\rm{x}}_i} - \overline x } \right) = 0} \) ;

D. Một nửa của số liệu trong mẫu lớn hơn hoặc bằng \(\overline x \) .

Giải:

Chọn (D)

Câu 5.28 trang 182 SBT Đại số 10 Nâng cao

Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau về số trung vị Me

A. Số trung vị luôn là một số liệu nào đó của mẫu ;

B. Số trung vị bị ảnh hưởng bởi các giá trị quá lớn hay quá bé ;

C. Tổng \(\sum\limits_{i = 0}^N {\left( {{{\rm{x}}_i} - {M_e}} \right) = 0} \) ;

D. Có \(\left[ {\dfrac{N}{2}} \right]\) số liệu lớn hơn hoặc bằng Me, ở đó N là kích thước mẫu.

Giải:

Chọn (D)

Trong các bài từ 5.29 đến 5.33, hãy chọn phương án trả lời đúng trong các phương án đã cho.

Câu 5.29 trang 182 SBT Đại số 10 Nâng cao

Các giá trị xuất hiện nhiều nhất trong mẫu số liệu được gọi là

A. Mốt ;

B. Số trung bình ;

C. Số trung vị ;

D. Độ lệch chuẩn.

Giải:

Chọn (A)

Câu 5.30 trang 182 SBT Đại số 10 Nâng cao

Nếu đơn vị đo của số liệu là kg thì đơn vị của độ lệch chuẩn là

A. kg

B. kg2

C. Không có đơn vị (hư số)

D. kg/2.

Giải:

Chọn (A)

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan