Loigiaihay.com 2021

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 6.16 trang 198 SBT Đại số 10 Nâng cao

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập Câu 6.16 trang 198 SBT Đại số 10 Nâng cao

Trên một đường tròn định hướng cho ba điểm A, M, N sao cho sđ cung \(AM = \dfrac{\pi }{6}\); sđ cung \(AN = \dfrac{{k\pi }}{{789}},\left( {k \in Z} \right)\). Tìm \(k \in N\)để M trùng với N và tìm \(k \in N\) để M và N đối xứng qua tâm đường tròn.

Giải:

• N trùng M khi và chỉ khi có số nguyên l để \(\dfrac{{k\pi }}{{789}} = \dfrac{\pi }{6} + l2\pi \) hay \(k = 133\left( {1 + 12l} \right)\).

Do \(k \in N\) nên \(l \in N\).

•. N đối xứng với M qua tâm của đường tròn khi và chỉ khi có số nguyên l để \(\begin{array}{l}\dfrac{{k\pi }}{{789}} = \dfrac{\pi }{6} + \left( {2l + 1} \right)\pi \\ \Leftrightarrow k = 133\left( {7 + 12l} \right)\end{array}\)

Do \(k \in N\) nên \(l \in N\).

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan