Loigiaihay.com 2021

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 6.30 trang 200 SBT Đại số 10 Nâng cao

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập Câu 6.30 trang 200 SBT Đại số 10 Nâng cao

Cho \(\sin \alpha  + \cos \alpha  = m\), hãy tính theo m

a) \(\sin \alpha \cos \alpha ;\)

b) \(\left| {\sin \alpha  - \cos \alpha } \right|;\)

c) \({\sin ^3}\alpha  + {\cos ^3}\alpha ;\)

d) \({\sin ^6}\alpha  + {\cos ^6}\alpha \).

Giải:

Cho \(\sin \alpha  + \cos \alpha  = m\), ta có:

a)

\(\begin{array}{l}\sin \alpha \cos \alpha  = \dfrac{1}{2}\left[ {{{\left( {\sin \alpha  + \cos \alpha } \right)}^2} - 1} \right]\\ = \dfrac{{{m^2} - 1}}{2}\end{array}\)

b)

 \(\begin{array}{l}{\left( {\sin \alpha  - \cos \alpha } \right)^2} = 1 - 2\sin \alpha \cos \alpha \\ = 1 - \left( {{m^2} - 1} \right) = 2 - {m^2}\end{array}\)

Từ đó \(\left| {\sin \alpha  - \cos \alpha } \right| = \sqrt {2 - {m^2}} \) (lập luận này cũng chứng tỏ rằng, nếu \(\sin \alpha  + \cos \alpha  = m\) thì \(2 - {m^2} \ge 0\), tức là ta luôn có \(\left| {\sin \alpha  + \cos \alpha } \right| \le \sqrt 2 \) ; còn có thể suy ra bất đẳng thức này từ nhiều lập luận khác.)

c)

\(\begin{array}{l}{\sin ^3}\alpha  + {\cos ^3}\alpha \\ = {\left( {\sin \alpha  + \cos \alpha } \right)^3} - 3\sin \alpha \cos \alpha \left( {\sin \alpha  + \cos \alpha } \right)\\ = {m^3} - 3\left( {\dfrac{{{m^2} - 1}}{2}} \right)m = \dfrac{{m\left( {3 - {m^2}} \right)}}{2}\end{array}\)

d)

\(\begin{array}{l}{\sin ^6}\alpha  + {\cos ^6}\alpha \\ = {\left( {{{\sin }^2}\alpha  + {{\cos }^2}\alpha } \right)^3} - 3{\sin ^2}\alpha {\cos ^2}\alpha \left( {{{\sin }^2}\alpha  + {{\cos }^2}\alpha } \right)\\ = 1 - 3{\left( {\dfrac{{{m^2} - 1}}{2}} \right)^2} = \dfrac{{ - 3{m^4} + 6{m^2} + 1}}{4}\end{array}\)

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan