Loigiaihay.com 2021

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 6.69, 6.70, 6.71, 6.72, 6.73 trang 208, 209 SBT Đại số 10 Nâng cao

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập Câu 6.69, 6.70, 6.71, 6.72, 6.73 trang 208, 209 SBT Đại số 10 Nâng cao

Câu 6.69. \(\sin \dfrac{{3\pi }}{{10}}\) bằng:

A. \(\cos \dfrac{{4\pi }}{5};\)                   B. \(\cos \dfrac{\pi }{5};\)

C. \(1 - \cos \dfrac{\pi }{5};\)              D. \( - \cos \dfrac{\pi }{5}\).

Giải:

Chọn B

Câu 6.70. \(\sin \dfrac{\pi }{5}\cos \dfrac{\pi }{{30}} + \sin \dfrac{\pi }{{30}}\cos \dfrac{{4\pi }}{5}\) bằng

A. 1;                            B. \( - \dfrac{1}{2};\)

C. \(\dfrac{1}{2}\)                           D. 0

Giải:

Chọn C.  (Để ý rằng \(\cos \dfrac{{4\pi }}{5} =  - \cos \dfrac{\pi }{5}\))

Câu 6.71. \(\dfrac{{\sin \dfrac{\pi }{9} + \sin \dfrac{{5\pi }}{9}}}{{\cos \dfrac{\pi }{9} + \cos \dfrac{{5\pi }}{9}}}\) bằng

A. \(\dfrac{1}{{\sqrt 3 }};\)                B. \( - \dfrac{1}{{\sqrt 3 }};\)

C. \(\sqrt 3 ;\)                  D. \( - \sqrt 3 .\)

Giải:

Chọn C.

Câu 6.72. \(\dfrac{{\sin \dfrac{{5\pi }}{9} - \sin \dfrac{\pi }{9}}}{{\cos \dfrac{{5\pi }}{9} - \cos \dfrac{\pi }{9}}}\) bằng

A. \(\dfrac{1}{{\sqrt 3 }};\)                B. \( - \dfrac{1}{{\sqrt 3 }};\)

C. \(\sqrt 3 ;\)                  D. \( - \sqrt 3 .\)

Giải:

Chọn B.

Câu 6.73. Giá trị lớn nhất của biểu thức \({\sin ^4}\alpha  + {\cos ^4}\alpha \)

A. 1;                            B. \(\dfrac{1}{4};\)

C. \(\dfrac{1}{2};\)                          D. Không phải ba giá trị trên

Giải:

Chọn A. (Để ý rằng \({\sin ^4}\alpha  \le {\sin ^2}\alpha ,co{s^4}\alpha  \le {\cos ^2}\alpha \))

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan