Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 7 Unit 12 Trang 106 Sách Bài Tập (SBT) Tiếng Anh 8

Bình chọn:
3.4 trên 9 phiếu

An American teenager is visiting Hoi An, an ancient town in Quang Nam province. Complete the postcard she has written with the words in the box.

An American teenager is visiting Hoi An, an ancient town in Quang Nam province. Complete the postcard she has written with the words in the box.

Một thanh niên người Mỹ đang thăm Hội An, một thị trấn cổ ở tỉnh Quảng Nam. Hoàn thiện tấm bưu thiếp cô ấy với các từ dưới đây. 

walk narrow friendly colorful souvenirs
wonderful tastes bought town old

Dear Jenny,

We are having a wonderful (a) time in Hoi An. The streets here are so  _____ (b) that cars are not allowed to enter the center of the._________ (c). Therefore we have to________ (d). The houses are very_________ (e) but beautiful. However, I don’t like the way they do business. It seems that every house has a shop to sell______ (f) and other stuffs. The people are very_____ (g) and helpful. The food looks funny but it________ (h) quite riice. I haven’t_______ (i) anything for you. But I will buy you some little____ (j) lanterns.

See you soon.

Love,

Jill

Hướng dẫn giải 

a. wonderful b. narrow c. town d. walk e. old
f. souvenirs g. friendly h. tastes i. bought j. colorful

Dịch lá thư

Chúng tôi đang có một thời gian tuyệt vời tại Hội An. Các đường phố ở đây tuyệt vời đến nỗi xe ô tô không được vào trung tâm thành phố. Vì vậy chúng ta phải đi bộ. Những ngôi nhà rất cũ nhưng đẹp. Tuy nhiên, tôi không thích cách họ làm kinh doanh. Có vẻ như mọi ngôi nhà đều có cửa hàng để bán đồ lưu niệm và các thứ khác. Người dân rất thân thiện và hữu ích. Các món ăn có vẻ buồn cười nhưng ittastes khá riice. Tôi đã không mua gì cho bạn. Nhưng tôi sẽ mua cho bạn một ít đèn lồng đầy màu sắc.

Hẹn sớm gặp lại.

Yêu,

Jill

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Tiếng Anh 8 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan