Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 9 Unit 12 Trang 107 Sách Bài Tập (SBT) Tiếng Anh 8

Bình chọn:
4.4 trên 5 phiếu

Read the passage and answer the multiple-choice questions.

Read the passage and answer the multiple-choice questions.

Đọcđoạn văn và trả lời câu hỏi sau.

Among most people in the world, children are given names. In Vietnam children have a family name followed by a “given name” or forename. Most also have a middle name. However, not all people name children in the same way. Some people believe that the spirits of those who have died are reborn in babies. To name a baby, the parents begin by saying the names of the child’s ancestors. The baby may sneeze, smile, or cry when a certain name is said. The parents think that means the ancestor is reborn in the baby. The baby is given that name.

Some peoples change their names. Navaho Indians in America change their names when they want new ones. The Navaho can decide to use the mother’s last name rather than the father’s. They may want an English name in place of a Native American one. Or they may change their English name into Navaho name. The Navaho do not think it’s important to keep the same name.

In some parts of Africa, a baby’s name is kept secret. No strangers are allowed to leam it. People there believe that the name is part of the child. They think that anyone who leams the name will have.power over the child.

a) In Vietnam most children have__________ .

A. family name B. four names
C. only a given name D. a given name and a forename

b) In some parts of Africa, strangers are not told the name of__________ .

A. baby B. the family C. the mother D. the ancestors

c) Navaho Indians always change their names.

A. True B. False C. Not mentioned

d) Why is it easy for Navaho Indians to change their name?

A. They feel that it is not important to keep the same name.

B. Whenever they sneeze, they change their names.

C. They believe a name is part of them.

e) On the whole, the passage is about__________ .

A. giving ancestors a name

B. changing the name of an African child

C. how people are given their names

f) Which of these sentences do you think is right?

A. Children’s names are not important to many parents.

B. The parents in each country have diffrent customs.

C. Babies’ names are always kept secret.

 Hướng dẫn giải 

a. A              b. A               c. B                d. A              e. C             f. B

Dịch bài đọc 

Trong số hầu hết mọi người trên thế giới, trẻ em được đặt tên. Ở Việt Nam, trẻ em có họ hàng theo sau là "tên đã cho" hoặc tên trước. Hầu hết cũng có một tên đệm. Tuy nhiên, không phải tất cả mọi người tên trẻ em theo cách tương tự. Một số người tin rằng tinh thần của những người đã chết đã được tái sinh ở trẻ sơ sinh. Để đặt tên cho một đứa trẻ, cha mẹ bắt đầu bằng cách nói tên của tổ tiên của đứa trẻ. Em bé có thể hắt hơi, mỉm cười, hoặc khóc khi một tên nhất định được nói. Cha mẹ nghĩ rằng điều đó có nghĩa là tổ tiên được tái sinh trong em bé. Em bé được đặt tên như vậy.

Một số người thay đổi tên của họ. Người Navaran ở Mỹ thay đổi tên của họ khi họ muốn những cái mới. Navaho có thể quyết định sử dụng họ của mẹ hơn là của người cha. Họ có thể muốn có một tên tiếng Anh thay cho một người thổ dân Mỹ. Hoặc họ có thể thay đổi tên tiếng Anh của họ thành tên Navaho. Các Navaho không nghĩ rằng điều quan trọng để giữ cùng tên.

Ở một số nơi ở Châu Phi, tên của đứa trẻ được giữ bí mật. Không người lạ nào được phép leam nó. Mọi người ở đó tin rằng tên đó là một phần của đứa trẻ. Họ nghĩ rằng bất cứ ai leams tên sẽ có.power hơn đứa trẻ.

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Tiếng Anh 8 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan