Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trang 50 SGK Toán 6 tập 2 Chân trời sáng tạo

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải SGK Toán lớp 6 trang 50 tập 2 Chân trời sáng tạo - Bài tập cuối chương 6. Bài 4 trang 50: Một công tỉ có 30 nhân viên nam và 24 nhân viên nữ. Số nhân viên nữ chiếm bao nhiêu phần trăm trong tổng số nhân viên công ti?

Trả lời câu hỏi trắc nghiệm

Bài 1 trang 50 SGK Toán 6 tập 2 - Chân trời sáng tạo

Trong các phát biểu sau, phát biểu nào đúng?

(A) \( - \frac{1}{4} = 0,25.\)     (B) \( - \frac{1}{4} =  - 0,25\)

(C) \( - \frac{1}{4} =  - 0,205\)   (D) \( - \frac{1}{4} =  - 0,025\)

Phương pháp:

Đưa phân số đã cho về phân số có mẫu là 100 sau đó đưa phân số đó ra số thập phân.

Lời giải:

Ta đưa phân số \(-\frac{1}{4} \)  về dạng số thập phân rồi chọn phát biểu đúng, ta thực hiện:

 

Cách 1: Đưa phân số ban đầu về phân số thập phân sau đó chuyển về số thập phân.

- Đưa phân số ban đầu về phân số thập phân:

- Chuyển từ phân số thập phân về số thập phân (bằng cách thực hiện phép chia tử số cho 100), ta được:

Bài 2 trang 50 SGK Toán 6 tập 2 - Chân trời sáng tạo

Trong các phát biểu sau, phát biểu nào sai?

(A) 0, 3 > -0, 4.        (B) -0,9 > -0,99.

(C)-2,125 < 0.          (D) -0,555 < -0,666.

Phương pháp:

So sánh các số thập phân rồi chọn phát biểu sai

Lời giải:

(A) 0, 3 > 0, 4.

Nhận thấy: 0,3 là số thập phân dương; 0, 4 là số thập phân âm.

Mà số thập phân dương luôn lớn hơn số thập phân âm.

Do đó phát biểu (A) đúng.

(B) 0,9 > 0,99.

- Số đối của các số 0,9; 0,99 lần lượt là 0,9; 0,99.

- Phần nguyên của hai số 0,9; 0,99 đều là 0.

- Phần thập phân:

+ Chữ số hàng phần mười của hai số 0,9; 0,99 đều là 9.

+ Chữ số hàng phần trăm của số 0,9 và 0,99 lần lượt là 0 và 9. Vì 0 < 9 nên 0,9 < 0,99 hay 0,9 > 0,99.

Do đó phát biểu (B) đúng.

(C) 2,125 < 0.

Nhận thấy: số 2,125 là số thập phân âm.

Mà số thập phân luôn bé hơn số 0.

Do đó phát biểu (C) đúng.

(D) 0,555 < 0,666.

- Số đối của các số 0,555; 0,666 lần lượt là 0,555; 0,666.

- Phần nguyên của hai số 0,555; 0,666 đều là 0.

- Phần thập phân: Chữ số hàng phần mười của số 0,555; 0,666 lần lượt là 5 và 6. Vì 5 < 6 nên 0,555 < 0,666 hay 0,555 > 0,666.

Do đó phát biểu (D) sai.

Vậy phát biểu sai là: (D) 0,555 < 0,666.

Bài 3 trang 50 SGK Toán 6 tập 2 - Chân trời sáng tạo

Tìm kết quả của phép tính:

\(8.( - 0,125).( - 0,25).( - 400).\)

(A) 100       (B) 200.

(C) -100      (D). -20

Phương pháp:

Thực hiện phép tính để chọn kết quả đúng

Lời giải:

Ta có: 8 . (−0,125) . (−0,25) . (−400) 

= [8 . (−0,125)] . [(−0,25) . (−400)] (tính chất kết hợp)

= [−(8 . 0,125)] . [0,25 . 400]

= (−1) . 100 = −100.

Do đó: 8 . (−0,125) . (−0,25) . (−400) = −100.

Vậy kết quả của phép tính là: (C) 100.

Bài 4 trang 50 SGK Toán 6 tập 2 - Chân trời sáng tạo

Giá trị \(25\% \) của 80 là:

(A) 250    (B) 200

(C) 200    (D) 20

Phương pháp:

Giá trị a% của b là \(b.\frac{a}{{100}}\)

Lời giải:

Giá trị 25% của 80 là:

80 . 25% = 80 . \(\frac{25}{100} \) = 20

Vậy giá trị 25% của 80 là: (D) 20

Bài tập tự luận

Bài 1 trang 50 SGK Toán 6 tập 2 - Chân trời sáng tạo

Hãy sắp xếp các số thập phân sau theo thứ tự giảm dần:

-3,43; -3,4; 0,2; 3,43; 3,4; 0,22.

Phương pháp:

Sắp xếp các số dương trước và các số âm sau.

Lời giải:

Để sắp xếp các số thập phân sau theo thứ tự giảm dần, ta làm như sau:

Bước 1: Chia thành 2 nhóm số thập phân dương và số thập phân âm, vì số thập phân dương luôn lớn hơn số thập phân âm.

Bước 2: Ta so sánh các số thập phân theo nhóm với nhau:

- Nhóm các số thập phân dương: ta so sánh phần nguyên với nhau, số nào có phần nguyên lớn hơn thì lớn hơn. Nếu phần nguyên bằng nhau thì ta lần lượt so sánh các hàng ở phần thập phân.

- Nhóm các số thập phân âm: ta so sánh số đối của chúng, số nào có số đối lớn hơn thì nhỏ hơn.

Đối với bài toán này, ta thực hiện theo thứ tự các bước như trên:

* Phân loại:

- Nhóm các số thập phân dương: 0,2; 3,43; 3,4; 0,22.

-  Nhóm các số thập phân âm: 3,43; 3,4.

* So sánh các số thập phân trong theo nhóm: 

- Nhóm các số thập phân dương: 

+ Hai số 0,2 và 0,22 đều có phần nguyên là 0; ta so sánh phần thập phân:

• Hàng phần mười của hai số 0,2 và 0,22 đều là 2. 

• Hàng phần trăm của hai số 0,2 và 0,22 lần lượt là 0 và 2. 

Vì 2 > 0 nên 0,22 > 0,2.

+ Hai số 3,43 và 3,4 đều có phần nguyên là 3; ta so sánh phần thập phân:

• Hàng phần mười của hai số 3,43 và 3,4 đều là 4. 

• Hàng phần trăm của hai số 3,43 và 3,4 lần lượt là 3 và 0. 

Vì 3 > 0 nên 3,43 > 3,4.

Do đó 3,43 > 3,4 > 0,22 > 0,2.

-  Nhóm các số thập phân âm: 

+ Số đối của các số 3,43; 3,4 lần lượt là 3,43; 3,4.

Ở trên ta đã chứng minh được: 3,43 > 3,4 nên 3,43 < 3,4.

Từ đó, ta suy ra: 3,43 > 3,4 > 0,22 > 0,2 > 3,4 > 3,43.

Vậy các số được sắp xếp thứ tự giảm dần là: 3,433,4; 0,22; 0,2; 3,4; 3,43.

Bài 2 trang 50 SGK Toán 6 tập 2 - Chân trời sáng tạo

Hãy sắp xếp các số thập phân sau theo thứ tự tăng dần:

1,23; -1,23; 0,12; 0,121; 0,02; -0,002; 0,1.

Phương pháp:

Sắp xếp các số âm trước và các số dương sau.

Lời giải:

Để sắp xếp các số thập phân sau theo thứ tự tăng dần, ta làm như sau:

Bước 1: Chia thành 2 nhóm số thập dương và số thập phân âm, vì số thập phân âm luôn nhỏ hơn số thập phân dương.

Bước 2: Ta so sánh các số thập phân theo nhóm với nhau:

- Nhóm các số thập phân dương: ta so sánh phần nguyên với nhau, số nào có phần nguyên lớn hơn thì lớn hơn. Nếu phần nguyên bằng nhau thì ta lần lượt so sánh các hàng ở phần thập phân.

- Nhóm các số thập phân âm: ta so sánh số đối của chúng, số nào có số đối lớn hơn thì nhỏ hơn.

Đối với bài toán này, ta thực hiện theo thứ tự các bước như trên:

* Phân loại:

- Nhóm các số thập phân dương: 1,23; 0,12; 0,121; 0,1.

-  Nhóm các số thập phân âm: 1,23; 0,002; 0,02.

* So sánh các số thập phân trong theo nhóm: 

- Nhóm các số thập phân dương: 

+ Số 1,23 có phần nguyên là 1.

+ Các số 0,12; 0,121; 0,1 có cùng phần nguyên là 0 nên ta so sánh phần thập phân:

• Hàng phần mười của các số 0,12; 0,121; 0,1 đều là 1.

•) Hàng phần trăm của số 0,1 đều là 0.

•) Hàng phần trăm của hai số 0,12 và 0,121 đều là 2. Hàng phần nghìn của hai số 0,12 và 0,121 lần lượt là 0 và 1. Vì 0 < 1 nên 0,12 < 0,121.

Do đó, 0,1 < 0,12 < 0,121 < 1,23.

-  Nhóm các số thập phân âm: 

+ Số đối của các số 1,23; 0,02; 0,002 lần lượt là 1,23; 0,02; 0,002.

+ Số 1,23 có phần nguyên là 1;

+ Số 0,02 và 0,002 đều có phần nguyên là 0; ta so sánh phần thập phân:

• Hàng phần mười của hai số 0,02 và 0,002 đều là 0.

•) Hàng phần trăm của hai số 0,02 và 0,002 lần lượt là 2 và 0. 

Vì 2 > 0 nên 0,02 > 0,002 hay 0,02 < 0,002.

Do đó −1,23 < −0,02 < 0,002.

Từ đó ta suy ra 1,23 < −0,02 < 0,002 < 0,1 < 0,12 < 0,121 < 1,23.

Vậy các số được sắp xếp thứ tự tăng dần là: 1,23; −0,02; 0,002; 0,1; 0,12; 0,121; 1,23.

Bài 3 trang 50  SGK Toán 6 tập 2 - Chân trời sáng tạo

Oxi có nhiệt độ sôi –182,95 °C. Nitơ có nhiệt độ sôi -195,79 °C. Hỏi nhiệt độ sôi của oxi cao hơn nhiệt độ sôi của nitơ bao nhiêu độ?

Phương pháp:

Lấy nhiệt độ sôi của oxi trừ đi nhiệt độ sôi của nito.

Lời giải:

Nhiệt độ sôi của oxi cao hơn nhiệt độ sôi của nito là:

–182,95 – (–195,79) = –182,95 + 195,79 = 195,79 –182,95 = 12,84 (°C).

Vậy nhiệt độ sôi của oxi cao hơn nhiệt độ sôi của nito là 12,84 °C.

Bài 4 trang 50 SGK Toán 6 tập 2 - Chân trời sáng tạo

Một công tỉ có 30 nhân viên nam và 24 nhân viên nữ. Số nhân viên nữ chiếm bao nhiêu phần trăm trong tổng số nhân viên công ti?

Phương pháp:

- Tính tổng số nhân viên công ti

=> Phần trăm số nhân viên nữ chiếm = số nhân viên nữ : tổng số nhân viên. 100%

Lời giải:

Tổng số nhân viên trong công ty là: 

30 + 24 = 54 ( người)

Số nhân viên nữ chiếm số phần trăm trong tổng số nhân viên công ty là:

Vậy số nhân viên nữ chiếm 44,44% trong tổng số nhân viên công ty.

Bài 5 trang 50 SGK Toán 6 tập 2 - Chân trời sáng tạo

Mẹ bạn Mai may được 25 chiếc áo và 35 chiếc quần trong một tháng. Vậy số lượng áo chiếm bao nhiêu phần trăm trong tổng số hàng đã may được.

Phương pháp:

- Tính tổng số hàng đã may được

=> Số lượng áo chiếm bao nhiêu phần trăm trong tổng số hàng may được?

Lời giải:

Tổng số hàng đã may được là: 

25 + 35 = 60 (chiếc)

Số lượng áo chiếm số phần trăm trong tổng số hàng may được là:

Vậy số lượng áo chiếm số phần trăm trong tổng số hàng may được là 41,67 %.

Bài 6 trang 50 SGK Toán 6 tập 2 - Chân trời sáng tạo

Một công ti đã đặt ra mục tiêu doanh thu cho năm 2020 là 150 tỉ đồng. Tuy nhiên, đến cuối năm 2020 thì tổng mức doanh thu của công ti đạt được là 159 tỉ đồng.

a) Vậy công ti đã hoàn thành bao nhiêu phần trăm so với mục tiêu ban đầu?

b) Công ti đã hoàn thành vượt mức đề ra là bao nhiêu phần trăm?

Phương pháp:

a) (Lấy doanh thu cuối năm : Doanh thu mục tiêu).100 (%)

b) Số phần trăm doanh thu công ti đã hoàn thành vượt mức đề ra = số phần trăm công ty đã hoàn thành so với mục tiêu ban đầu – 100%.

Lời giải:

a) Công ty đã hoàn thành số phần trăm so với mục tiêu ban đầu là:

Một công ty đã đặt ra mục tiêu doanh thu cho năm 2020 là 150 tỷ đồng

Vậy công ty đã hoàn thành 106% so với mục tiêu ban đầu.

b) Công ty đã hoàn thành vượt mức đề ra số phần trăm là: 

106% – 100% = 6%.

Vậy công ty đã hoàn thành vượt mức đề ra là 6%.

Bài 7 trang 50 SGK Toán 6 tập 2 - Chân trời sáng tạo

Một người mua một món hàng và phải trả tổng cộng 2 915 000 đồng kể cả thuế giá trị gia tăng (VAT) là 10%. Hỏi nếu không tính thuế VAT thì người đó phải trả bao nhiêu tiền cho món hàng?

Phương pháp:

Ta thấy 2 915 000 là 110% giá trị của món hàng

=> Giá tiền của món hàng

Lời giải:

Tổng tiền hàng chiếm 100% và tiền thuế VAT chiếm 10% so với tổng tiền hàng.

Tổng tiền hàng và tiền thuế chiếm số phần trăm là:

100% + 10% = 110%.

Nếu không tính thuế VAT thì người đó phải trả số tiền cho món hàng là:

Vậy nếu không tính thuế VAT thì người đó phải trả số tiền cho món hàng là 2 623 500 đồng.

Sachbaitap.com

Bài viết liên quan