Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 9 SGK Toán 6 tập 2 Chân trời sáng tạo

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải SGK Toán lớp 6 trang 9 tập 2 Chân trời sáng tạo - Bài 1. Phân số với tử số và mẫu số là số nguyên. Bài 1 trang 9: Vẽ lại hình bên và tô màu để phân số biểu thị phần tô màu bằng 5/12.

Bài 1 trang 9 SGK Toán 6 tập 2 - Chân trời sáng tạo

Vẽ lại hình bên và tô màu để phân số biểu thị phần tô màu bằng \(\frac{5}{{12}}\).

Phương pháp:

Số ô cần tô màu = tử của phân số đã cho.

Lời giải:

Phân số \(\frac{5}{{12}}\) có tử số là 5, mẫu số là 12.

Phân số biểu thị phần tô màu bằng \(\frac{5}{{12}}\) tức là hình đó được chia thành 12 phần bằng nhau và tô màu 5 phần.

Ta có hình vẽ biểu thị phần tô màu bằng \(\frac{5}{{12}}\)

Bài 2 trang 9 SGK Toán 6 tập 2 - Chân trời sáng tạo

Đọc các phân số sau:

a) \(\frac{{13}}{-3}\);      b) \(\frac{{ - 25}}{6}\)     c) \(\frac{0}{5}\);     d) \(\frac{{ - 52}}{5}\).

Phương pháp:

Đọc các phân số đã cho: Phân số \(\frac{a}{b}\) đọc là: a phần b

Lời giải:

a) Phân số \(\frac{{13}}{-3}\) có tử số là 13, mẫu số là 3.

Đọc là: Mười ba phần âm ba.

b) Phân số \(\frac{{ - 25}}{6}\) có tử số là 25, mẫu số là 6.

Đọc là: Âm hai mươi lăm phần sáu.

c) Phân số \(\frac{0}{5}\) có tử số là 0, mẫu số là 5.

Đọc là: Không phần năm.

d) Phân số \(\frac{{ - 52}}{5}\) có tử số là 52, mẫu số là 5.

Đọc là: Âm năm mươi hai phần năm.

Bài 3 trang 9 SGK Toán 6 tập 2 - Chân trời sáng tạo

Một bể nước có 2 máy bơm để cấp và thoát nước. Nếu bể chưa có nước, máy bơm thứ nhất sẽ bơm đầy bể trong 3 giờ. Nếu bể đầy nước, máy bơm thứ hai sẽ hút hết nước trong bể sau 5 giờ. Dùng phân số có tử số là số âm hay số dương thích hợp để biểu thị lượng nước mỗi máy bơm được sau 1 giờ so với lượng nước mà bể chứa được.

Phương pháp:

Số âm biểu thị lượng nước hút ra

Số dương biểu thị lượng nước bơm vào.

Lời giải:

Nhận thấy: - Số dương biểu thị lượng nước bơm vào.

Số âm biểu thị lượng nước hút ra.

- Máy bơm thứ nhất sẽ bơm từ khi chưa có nước đến khi đầy bể mất 3 giờ. 

Thời gian máy bơm thứ nhất bơm vào là 1 giờ.

Do đó phân số biểu thị lượng nước bơm được của máy bơm thứ nhất có mẫu số là 3, tử số là số giờ bơm tương ứng là 1.

Vậy phân số biểu thị lượng nước bơm được của máy bơm thứ nhất là \(\frac{1}{{3}}\)

- Máy bơm thứ hai sẽ hút hết nước từ khi đầy bể đến khi hết sch nước trong bể là 5 giờ.

Thời gian máy bơm thứ hai hút ra là 1 giờ.

Do đó phân số biểu thị lượng nước bơm được của máy bơm thứ hai có mẫu số là 5, tử số là số âm của giờ hút nước tương ứng là 1.

Vậy phân số biểu thị lượng nước bơm được của máy bơm thứ hai là \(\frac{-1}{{5}}\)

Bài 4 trang 9 SGK Toán 6 tập 2 - Chân trời sáng tạo

Tìm cặp phân số bằng nhau trong các cặp phân số sau:

a) \(\frac{{ - 12}}{{16}}\) và \(\frac{6}{{ - 8}}\)

b) \(\frac{{ - 17}}{{76}}\) và \(\frac{{33}}{{88}}\).

Phương pháp:

Hai phân số \(\frac{a}{b}\) và \(\frac{c}{d}\) được gọi là bằng nhau, viết là \(\frac{a}{b}\) = \(\frac{c}{d}\) nếu a.d= b. c.

Lời giải:

So sánh hai tích: (12) . (8) và 16 . 6;

Ta có: (12) . (8) = 96 và 16 . 6 = 96.

Nên (12) . (8) = 16 . 6.

So sánh hai tích: (17) . 88 và 76 33;

Ta có: (17) . 88 = 1496 và 76 33 = 2508.

Nên (17) . 88  76 33

Bài 5 trang 9 SGK Toán 6 tập 2 - Chân trời sáng tạo

Viết các số nguyên sau ở dạng phân số:

a) 2    b) -5    c) 0

Phương pháp:

Mỗi số nguyên n có thể coi là phân số \(\frac{n}{1}\) (viết \(\frac{n}{1}\)= n). Khi đó số nguyên n được biểu diễn ở dạng phân số \(\frac{n}{1}\).

Lời giải:

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan