Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 66 Vở bài tập (VBT) Toán 3 tập 1 - Kết nối tri thức

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài 26. Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số tiết 1 trang 66 Vở bài tập toán 3 tập 1 kết nối tri thức với cuộc sống. Bài 1, 2, 3, 4 trang 66. Bài 2. Đặt tính rồi tính.

Bài 1 trang 66  VBT Toán 3 tập 1 - KNTT

Tính.

Phương pháp:

Thực hiện chia các chữ số của số bị chia cho số chia lần lượt từ trái sang phải.

Lời giải:

Bài 2 trang 66  VBT Toán 3 tập 1 - KNTT

Đặt tính rồi tính.

39 : 3                 64 : 2                63 : 3                88 : 2

Phương pháp:

Thực hiện đặt tính rồi chia từng chữ số của số bị chia cho số chia lần lượt từ trái sang phải.

Lời giải:

Bài 3 trang 66  VBT Toán 3 tập 1 - KNTT

Tính nhẩm (theo mẫu).

Mẫu: 60 : 2 = ?    Nhẩm 6 chục : 2 = 3 chục. Vậy 60 : 2 = 30

80 : 2 = ...........                  30 : 3 = ............

90 : 3 = ...........                  40 : 2 = ............

Phương pháp:

Thực hiện tính nhẩm phép chia số tròn chục cho một số theo mẫu.

Lời giải:

8 chục : 2 = 4 chục. Vậy 80 : 2 = 40              

3 chục : 3 = 1 chục. Vậy 30 : 3 = 10

9 chục : 3 = 3 chục. Vậy 90 : 3 = 30                 

4 chục : 2 = 2 chục. Vậy 40 : 2 = 20

Bài 4 trang 66  VBT Toán 3 tập 1 - KNTT

Số?

Phương pháp:

Muốn tìm thừa số chưa biết ta lấy tích chia cho thừa số kia.

Lời giải:

a) ...... x 4 = 48

   48 : 4 = 12

Vậy số cần điền vào ô trống là 12.

b) 5 x ..... = 55

    55 : 5 = 11

Vậy số cần điền vào ô trống là 11.

c) ...... x 3 = 93

    93 : 3 = 31

Vậy số cần điền vào ô trống là 31.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan