Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Looking back Unit 4 lớp 7 Global Success - Kết nối tri thức

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải Looking back Unit 4 Tiếng Anh 7 Global Success - Kết nối tri thức với cuộc sống trang 46. 4. Rewrite the sentences, using the given words.

Vocabulary

1. Write a word or phrase in each blank to go with the given verb trang 48 SGK Tiếng Anh 7 Kết nối tri thức

(Viết một từ hoặc cụm từ vào mỗi chỗ trống để đi với động từ đã cho.)

Example: (Ví dụ)

play: the piano, the violin, the cello

(chơi: dương cầm, vĩ cầm, hồ cầm)

1. draw:_______, _______, _______

2. perform: _______, _______, _______

3. write: _______, _______, _______

4. watch: _______, _______, _______

Lời giải: 

1. draw: a picture, a girl, a house

(vẽ: một bức tranh, một cô gái, một ngôi nhà)

2. perform: a song, a dance, a water puppet show

(biểu diễn: một bài hát, một điệu nhảy, một màn múa rối nước)

3. write: a letter, a paragraph, a description

(viết: một bức thư, một đoạn văn, một đoạn miêu tả)

4. watch: a film, a video, a show

(xem: một bộ phim, một video, một chương trình)

2. Fill in each gap with a word or phrase from the box to complete the passage trang 48 SGK Tiếng Anh 7 Kết nối tri thức

(Điền vào mỗi chỗ trống với một từ hoặc cụm từ trong khung để hoàn thành đoạn văn.)

     exhibition                   art collections           paintings                    works of art                 visitors

The Louvre Museum is the world's largest art museum. It is in Paris, France. It has one of the most impressive (1)______ in history. The museum opened on 10 August 1793 with a (n) (2)______ of 537 paintings. The Louvre Museum now contains more than 380,000 objects, and displays 35,000 (3)______ It exhibits sculptures, objects of art, (4)______ , drawings, and other valuable works. It is the world's most visited museum. About 25,000 (5)______ come to see it per day. Most of them are foreign tourists. 

Lời giải:

      1-art collections     

     2- exhibition

      3-works of art

      4. paintings

     5. visitors

 

Hướng dẫn dịch:

Bảo tàng Louvre là bảo tàng nghệ thuật lớn nhất thế giới. Nó ở Paris, Pháp. Nó có một trong những bộ sưu tập nghệ thuật ấn tượng nhất trong lịch sử. Bảo tàng mở cửa vào ngày 10 tháng 8 năm 1793 với một cuộc triển lãm gồm 537 bức tranh. Bảo tàng Louvre hiện chứa hơn 380.000 đồ vật và trưng bày 35.000 bức tranh. Nó trưng bày các tác phẩm điêu khắc, đối tượng nghệ thuật, tác phẩm nghệ thuật, bản vẽ và các tác phẩm có giá trị khác. Đây là bảo tàng được ghé thăm nhiều nhất trên thế giới. Khoảng 25.000 du khách đến xem mỗi ngày. Phần lớn họ là khách du lịch nước ngoài.

Grammar

3. Complete the sentences, using the words in brackets. Add the necessary words trang 48 SGK Tiếng Anh 7 Kết nối tri thức

(Hoàn thành các câu, sử dụng các từ trong ngoặc. Thêm các từ cần thiết.)

1. I think the Temple of Literature is as _______ Quan Thanh Temple. (old)

2. I don't like this film very much. It is _________ the original book. (different)

3. Some students say maths is ________ than music, but I don't think so. (important)

4. My grandma thinks modern life is ________ as life in the past. (not / good)

5. Learning to play the guitar is ________ I thought. (not / easy) 

Lời giải:

    1-old as

  2-different from         

   3-more important

   4-not as good

  5- not as easy as

 

Hướng dẫn dịch:

1. Tớ nghĩ Văn miếu lâu đời như chùa Quán Thánh

2. Tớ không thích bộ phim này lắm. Nó khác so với sách gốc

3. Một số học sinh nói toán quan trọng hơn âm nhạc, nhưng tớ không nghĩ thế.

4. Bà tớ nghĩ cuộc sống hiện đại không tốt như cuộc sống ở ngày xưa.

5. Học đánh đàn thì không dễ như tớ nghĩ.

4. Rewrite the sentences, using the given words trang 48 SGK Tiếng Anh 7 Kết nối tri thức

(Viết lại các câu, sử dụng các từ cho sẵn.)

1. Playing video games is not as good as exercising. (better) 

(Chơi trò chơi điện tử không tốt bằng tập thể dục.)

2. Duong's father draws animals better than Duong. (well)

(Bố Dương vẽ các con vật giỏi hơn Dương.)

3. This painting is not as valuable as the Mona Lisa. (more) 

(Bức tranh này không có giá trị bằng bức Mona Lisa.)

4. David is more artistic than Nick. (not as) 

(David có tính nghệ thuật hơn Nick.)

5. The second version of the play is not different from the first. (like) 

(Phiên bản thứ hai của vở kịch không khác so với phiên bản đầu tiên.)

Lời giải: 

1. Exercising is better than playing video games

2. Duong doesn’t draw as well as his father

3. Mona Lisa is more valuable than this painting

4. Nick is not as artistic as David

5. The second version of the play is like the first

Hướng dẫn dịch:

1. Tập thể dục tốt hơn chơi trò chơi điện tử

2. Dương không vẽ giỏi như bố

3. Mona Lisa có giá trị hơn bức tranh này

4. Nick không nghệ thuật như David

5. Phiên bản thứ hai của vở kịch giống như phiên bản đầu tiên

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan