Loigiaihay.com 2020

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Pronunciation - trang 17 Unit 8 Sách Bài Tập (SBT) Tiếng Anh 11 mới

Bình chọn:
4 trên 2 phiếu

Tổng hợp các bài tập trong phần Pronunciation - trang 17 Unit 8 Sách Bài Tập (SBT) Tiếng anh 11 mới

Mark (rising intonation) or (falling intonation) on the choice questions in the following short exchanges.

Đánh dấu (tăng ngữ điệu) hoặc (giảm ngữ điệu) vào các câu hỏi lựa chọn trong các cuộc trao đổi ngắn sau đây.

1. A: Would you like to visit a natural or a cultural heritage site?

B: I'd like to see a natural one.

2. A: Do you prefer mountain climbing or cave exploring?

B: I prefer mountain climbing.

3. A: Would you like to go to Hue by car or by train?

B: Well, actually I prefer to go by plane.

4. A: Where would you like to go? To Ha Long Bay or toTrang An Scenic Landscape Complex?

B: I'd like to go to Ha Long Bay.

Đáp án:

1. A: Would you like to visit a natural ↗ or a cultural heritage site ↘?

B: I'd like to see a natural one.

2. A: Do you prefer mountain climbing ↗ or cave exploring ↘?

B: I prefer mountain climbing.

3. A: Would you like to go to Hue by car ↗ or by train ↘?

B: Well, actually I prefer to go by plane.

4. A: Where would you like to go? To Ha Long Bay ↗ or toTrang An Scenic Landscape Complex ↘?

B: I'd like to go to Ha Long Bay.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Tiếng Anh 11 Mới - Xem ngay

>>KHOÁ NỀN TẢNG LỚP 12 DÀNH CHO 2K4 NĂM 2022 học sớm chiếm lợi thế luyện thi TN THPT & ĐH

Bài viết liên quan