Pronunciation - trang 26 Unit 4 Sách Bài Tập (SBT) Tiếng anh 11 mới

Bình chọn:
4 trên 2 phiếu

Tổng hợp các bài tập trong phần Pronunciation - trang 26 Unit 4 Sách Bài Tập (SBT) Tiếng anh 11 mới

1. In each set, find the word in which the underlined vowel can be elided or pronounced differently from the rest.

Trong mỗi bộ câu, tìm từ trong đó nguyên âm được gạch dưới có thể được đọc lướt đi hoặc phát âm khác với phần còn lại.

1. A. rarely                     B. barely

 C.scary                         D. library

2. A history                    B. unforgettable

C. information                D opportunity

3. A. deafening               B. frightening

C gardening                    D encouraging

4. A mobility                   B. family

C. facility                        D disability

5. A. inference                B. prefer

C. underline                    D afternoon

 

Đáp án:

1. D             2. A              3. D             4. B            5. B

2   Read the following sentences aloud and pay attention to the words with reduced vowels before /l/, /n/ or /r/.

Đọc to các câu sau đây và chú ý đến những từ có nguyên âm giảm trước / l /, / n / hoặc / r /.

1. You can charge your smartphone's battery in this library.

2. Mr Wood, who is an expert on contemporary Thai art, is reading a history book.

3. The police are questioning the family who received the threatening letter yesterday.

4. The cameramen should shoot the scenes separately.                                                      

5. Most teens think reading online is preferable to a visit to the local library.

Sachbaitap.com

Xem lời giải SGK - Tiếng Anh 11 Mới - Xem ngay

>>Học trực tuyến các môn lớp 11, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Bài viết liên quan