Loigiaihay.com 2020

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Reading - Unit 16 trang 115 Sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 12

Bình chọn:
4 trên 2 phiếu

Hướng dẫn giải sách bài tập tiếng Anh 12 unit 16 phần Reading

A. READING

Part 1.Read the passage and decide whether the statements are true (T) or false (F).

 [ Đọc bài và quyết định những câu sau là đúng hay sai] 

As the 21st century dawns, ASEAN is embracing a new vision of itself as “a concert of Southeast Asian nations, living in peace, stability and prosperity, bonded together in partnership in dynamic development and in a community of caring societies”.

The ASEAN region stretches across three time zones and incorporates a key part of Asia’s continental landmass and several archipelagos. Economically, it belongs to the developing world, but some of its member countries have joined the world’s top 20 most competitive economies. Its population of about 600 million constitutes a huge, increasingly middle-class market, half the size of China’s. One of every ten persons in the world today is a Southeast Asian. Besides its economic importance and the natural resources, its marine territories are believed to hold. Southeast Asia is also of global strategic importance. It is the bridge between the Indian and Pacific Oceans. It has some of the busiest sea-lanes in the world. The oil tankers and freighters that pass daily through these sea-lanes strengthen Japan’s status as an industrial power.

1. ‘Living in peace, stability and prosperity’ is part of ASEAN’s new vision.

2. All the ASEAN nations belong to the developing world.

3' China’s market is as large as ASEAN’s.

4. ASEAN’s population makes up 10% of the world population.

5. The ASEAN region is very rich in natural resources, sea products and others.

6. Every day there are big passenger ships and freighters passing through the sea-lanes.

7. Japan is considered as an industrial country.

Answer

1. T        2. F           3. F       4. T

5. F        6. F           7. T

Dịch bài đọc:

Khi thế kỷ 21 mở ra, ASEAN đang ôm ấp một cái nhìn mới như là “ một buổi hòa nhạc của các nước Đông Nam Á, sống trong hòa bình, ổn định và thịnh vượng, đoàn kết với nhau trong mối quan hệ hợp tác phát triển mạnh và trong một cộng đồng quan tâm lẫn nhau.”

Khu vực ASEAn trải rộng qua 3 vùng và kết hợp với vùng trung tâm của đất liền lục địa châu Á  và một số quần đảo. Về kinh tế, nó thuộc thế giới đang phát triển, nhưng một số trong các nước thành viên đã tham gia 20 nền kinh tế cạnh tranh hàng đầu thế giới. Dân số khoảng 600 triệu  người tạo nên một thị trường tầng lớp trung lưu rộng lớn ngày càng phát triển, nửa dân số của Trung Quốc. Cứ 10 người thì có 1 người trên thế giới ngày nay là thuộc Đông Nam Á. Bên cạnh tầm quan trọng về kinh tế và tài nguyên thiên nhiên, đường biên giới biển cũng được nắm giữ. Đông Nam Á cũng giữ vị trí chiến lược toàn cầu. Nó là cầu nối giữa Ấn Độ và Thái Bình Dương. Nó có một số đường biển tấp nập nhất thế giới. Những thùng dầu và tàu chở hàng đi qua đường biển này thường xuyên giúp tăng cường tình hình của Nhật Bản như một cường quốc công nghiệp. 

Part 2.Read the passage and circle the best answer A, B, C, or D.

[ Đọc bài và chọn đáp án đúng nhất A, B, C hoặc D]  

Singapore was one of the five original member countries that founded ASEAN in 1967. Since its independence in 1965, Singapore has become one of the world's most prosperous countries, with per capita GDP equalling that of the leading nations of Western Europe. Singapore is highly ranked for its economic competitiveness, and it was the world’s most competitive country from 1997 to 1999 as ranked by the World Economic Forum.

Singapore’s strategic location at the entrance to the Strait of Malacca has helped it to become one of the most important shipping centres in Asia. The Port of Singapore, the world’s busiest in terms of shipping tonnage, is a key component of Singapore’s prosperity and economic health. Singapore is a leader in manufacturing of computer components, petroleum refining, and business services.

Singapore has made an impressive recovery after the Asian financial crisis oi 1997-1998. The government is currently restructuring the economy by promoting higher-value-added activities in line with a “knowledge-based” economy, and by opening up protected sectors such as financial services to increase overal'. efficiency. Various bilateral free-trade agreements are also being negotiated to improve market access and encourage foreign investment inflows.

1. Since when has Singapore become one of the world’s most prosperous countries?

A. 1965         B. 1967         C. 1997         D. 1999

2. What does the word “it” in the first paragraph refer to?

A. ASEAN                         C. Singapore

B. GDP                             D. the World Economic Forum

3. What is the important component of Singapore’s prosperity and economic health?

A. Singapore’s strategic location C. Singapore’s shipping

B. the Strait of Malacca D. the Port of Singapore

4. In what areas is Singapore leading?

A. manufacturing of computer components

B. petroleum refining

C. business services

D. A, B, and C 

5. What happened in the period of 1997-1998?

A. Singapore made an impressive recovery.

B. The Asian financial crisis took place.

C. The Singaporean government promoted higher-value-added activities.

D. The Singaporean government opened up financial services.

Answer 

1. A       2. C         3. D         4. D          5. B

Dịch bài đọc:

Singapo là một trong 5  nước đầu tiên thành lập ASEAN năm 1967. Kể từ khi độc lập năm 1965, Singapo trở thành một trong những nước giàu mạnh nhất thế giới với thu nhập GDP bình quân đầu người bằng với các nước dẫn đầu ở Tây Âu. Singapo được xếp hạng cao về tính cạnh tranh kinh tế, và nó là nước cạnh tranh nhất thế giới từ năm 1997 đến 1999 xếp hạng bởi Diễn đàn Kinh tế Thế giới.

Vị trí chiến lược của Singapo ngay cửa ra vào của Strait Malacca đã giúp nó trở thành một trong những trung tâm vận chuyển hàng hóa quan trọng nhất ở châu Á. Cảng Singapo, cảng nhộn nhịp nhất thế giới về trọng tải tàu vận chuyển, là một thành phần quan trọng cho sức mạnh kinh tế và sự thịnh vượng của Singapo. Singapo dẫn đầu về sản xuất linh kiện máy tính, tinh luyện xăng và dịch vụ kinh doanh.

Singapo đã khôi phục ấn tượng sau khủng hoảng tài chính châu Á năm 1997 – 1998. Chính phủ hiện đang tái cơ cấu nền kinh tế bằng cách thúc đẩy những hoạt động giá trị gia tăng cao hơn cùng với nền kinh tế tri thức, và bằng cách mở rộng các ngành bảo hộ chẳng hạn như dịch vụ tài chính để tăng hiệu quả chung. Những thỏa thuận thương mại tự do song phương đa dạng cũng đang được đàm phán để cải thiện tiếp cận thị trường và khuyến khích các dòng vốn đầu tư nước ngoài. 

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Tiếng Anh 12 - Xem ngay

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.

Bài viết liên quan