Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Skills 2 Unit 3 lớp 7 Global Success - Kết nối tri thức

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải Skills 2 Unit 3 Tiếng Anh 7 Global Success - Kết nối tri thức với cuộc sống trang 35. 3. Listen again and fill in each blank with no more than two words.

Listening

1. What community activities are the children doing in the pictures? trang 35 SGK Tiếng Anh 7 Kết nối tri thức

(Các bạn nhỏ trong tranh đang thực hiện hoạt động cộng đồng gì?)

Lời giải:

 

a. reading book for elder people (đọc sách cho người già)

b. collecting garbage (nhặt rác)

c. planting trees (trồng cây)

2. Listen to Tom and Linda talking about their community activities last summer. Circle the correct answers trang 35 SGK Tiếng Anh 7 Kết nối tri thức

(Hãy nghe Tom và Linda nói về các hoạt động cộng đồng của họ vào mùa hè năm ngoái. Khoanh tròn các câu trả lời đúng.)

1. Linda and her friends taught_______.

(Linda và các bạn của cô ấy đã dạy________.)

A. English and literature (tiếng Anh và văn học)

B. maths and history (toán và lịch sử)

C. English and maths (tiếng Anh và toán)

2. Linda and her friends _________the elderly.

(Linda và các bạn của cô ấy ________ người già.)

A. talked to (trò chuyện)

B. cooked for (nấu ăn cho)

C. read books to (đọc sách)

3. Tom and his friends picked up ________.

(Tom và các bạn của cậu ấy đã nhặt _________.)

A. books and paper (sách và giấy)

B. bottles and books (chai lọ và sách)

C. paper and bottles (giấy và chai lọ)

4. Tom and his friends________.

(Tom và các bạn của cậu ấy ________.)

A. grew some trees (trồng một số cây)

B. tutored maths (dạy kèm toán)

C. cleaned schools (lau dọn trường học)

Lời giải:

       1-C      

      3-C

        2-B

     4-A

Nội dung bài nghe

Tom: So, what did your club do last year? 

Linda: We tutored 3rd grade children and helped old people. 

Tom: Fantastic! What did you tutor? Linda: We taught English and maths. 

Tom: Awesome! Was it difficult? 

Linda: Yes. But we had a lot of fun. 

Tom: see! How did you help the elderly? 

Linda: We cooked for them and did some cleaning, too. 

Tom: Great! I'm sure they benefited from it. 

Linda: Thanks! It made us feel useful. How about you? 

Tom: We picked up paper and bottles in a nearby park. We also planted some trees. 

Linda: Fabulous! Did you water them too? 

Tom: Sure. We watered them very often the first few weeks and enjoyed watching them grow. 

Linda: Glad to hear it, Tom. 

Tom: Yes. It was a really good time. We worked and played together, and we learnt some skills, too.

Hướng dẫn dịch

Tom: Vậy câu lạc bộ của bạn đã làm gì vào năm ngoái?

Linda: Chúng tôi dạy kèm trẻ em lớp 3 và giúp đỡ những người già.

Tom: Tuyệt vời! Bạn đã dạy kèm những gì?

Linda: Chúng tôi dạy tiếng Anh và toán học.

Tom: Tuyệt vời! Nó có khó không?

Linda: Vâng. Nhưng chúng tôi đã có rất nhiều niềm vui.

Tom: xem! Bạn đã giúp đỡ người già như thế nào?

Linda: Chúng tôi đã nấu ăn cho họ và cũng làm một số công việc dọn dẹp.

Tom: Tuyệt vời! Tôi chắc rằng họ được hưởng lợi từ nó.

Linda: Cảm ơn! Nó làm cho chúng tôi cảm thấy hữu ích. Còn bạn thì sao?

Tom: Chúng tôi nhặt giấy và chai ở một công viên gần đó. Chúng tôi cũng đã trồng một số cây xanh.

Linda: Tuyệt vời! Bạn cũng đã tưới nước cho chúng?

Tom: Chắc chắn rồi. Chúng tôi đã tưới nước cho chúng rất thường xuyên trong vài tuần đầu tiên và rất thích xem chúng phát triển.

Linda: Rất vui khi nghe nó, Tom.

Tom: Vâng. Đó là một thời gian thực sự tốt. Chúng tôi đã làm việc và chơi cùng nhau, và chúng tôi cũng học được một số kỹ năng.

3. Listen again and fill in each blank with no more than two words trang 35 SGK Tiếng Anh 7 Kết nối tri thức

(Nghe lại và điền vào mỗi chỗ trống không quá hai từ.)

The benefits of volunteer activities

(Lợi ích của các hoạt động tình nguyện)

For Linda and her friends

(Cho Linda và các các bạn của cô ấy)

- having a lot of (1) _________

- feeling useful

For Tom and his friends

(Cho Tom và các các bạn của cậu ấy)

- having a (2) _________

- working and playing together

- learning some (3) _________

Lời giải:

1. fun

2. good time

3. skills

4. Read Tom's email to Nam about his school activities last summer trang 35 SGK Tiếng Anh 7 Kết nối tri thức

(Đọc email của Tom gửi cho Nam về các hoạt động ở trường của cậu ấy vào mùa hè năm ngoái.)

To: nam@webmail.com

Subject: School activities last summer

Dear Nam,

How are things? Did your school have any community activities last summer?

We did some very interesting activities. We collected rubbish in a nearby park. We also planted trees. Then we watered them every day, and it was enjoyable to watch them grow up. We also had a lot of fun and learnt some skills.

Please write to me and tell me about your school activities.

Best,

Tom

Lời giải: 

Hướng dẫn dịch:

Nam thân mến

Dạo này cậu thế nào? Trường cậu có hoạt động cộng đồng nào vào hè vừa qua không?

Chúng tớ có những hoạt động hết sức thú vị. Chúng tớ nhặt rác ở công viên gần nhà. Chúng tớ còn trồng cây nữa. Sau đó, chúng tớ tưới cây mỗi ngày, và thật sự thú vị khi nhìn cây phát triển. Chúng tớ còn có rất nhiều niềm vui và học được nhiều kĩ năng mới.

Hãy viết thư cho tớ kể về hoạt động trường cậu nhé

Thân gửi

Tom

5. You are Nam. Now write an email of about 70 words to Tom about your school activities last summer. Start your email as shown below trang 35 SGK Tiếng Anh 7 Kết nối tri thức

(Giả sử bạn là Nam. Bây giờ, hãy viết một email khoảng 70 từ cho Tom về các hoạt động ở trường của bạn vào mùa hè năm ngoái. Mở đầu email của bạn như hình dưới đây.)

Lời giải:

Dear Tom,

Things are good. We also did some activities last summer. We went to a nursing house to read books and chat with the elderly. I felt very happy to see people here was not lonely. They are very pleased and we are so proud of our activities

See you soon

Nam

Hướng dẫn dịch:

Tom thân mến,

Mọi chuyện vẫn ổn. Chúng tôi cũng đã thực hiện một số hoạt động vào mùa hè năm ngoái. Chúng tôi đến viện dưỡng lão để đọc sách và trò chuyện với các cụ. Tôi cảm thấy rất vui khi thấy mọi người ở đây không còn cô đơn. Họ rất hạnh phúc chúng tôi rất tự hào về các hoạt động của mình

hẹn sớm gặp lại

Nam

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan