Speaking - trang 40 Unit 5 Sách bài tập (SBT) Tiếng anh 11 mới

Bình chọn:
4 trên 2 phiếu

Tổng hợp các bài tập trong phần Speaking - trang 40 Unit 5 Sách bài tập (SBT) Tiếng anh 11 mới

1. Complete the following medal table of the ASEAN Para Games, using the appropriate words or numbers.

Hoàn thành bảng huy chương sau của ASEAN Para Games, sử dụng các từ hoặc số thích hợp.

a. Myanmar         b. Thailand (256)       c. (96)   

d. Philippines        e. (126)                     f. Thailand (130)

Đáp án:

1.f                2. d             3. b        

4. e              5. a             6. c

2. Work in pairs. Talk about two ASEAN Para Games, using the information in the medal table in 1.

Làm việc theo cặp. Nói về hai trò chơi Para Games của ASEAN, sử dụng thông tin trong bảng huy chương trong bài 1.

Example:

Student A:         When and where did the third ASEAN Para Games take place?

Student B:         It took place in 2005 in Philippines.

Student A:         Which country was first and which country was second?

Student B:         Thailand finished first with 139 gold medals. Viet Nam was second with 80 gold medals.

Sachbaitap.com

Xem lời giải SGK - Tiếng Anh 11 Mới - Xem ngay

>>Học trực tuyến các môn lớp 11, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Bài viết liên quan