Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Pronunciation - trang 5 Unit 6 Sách Bài Tập (SBT) Tiếng anh 11 mới

Bình chọn:
3.8 trên 4 phiếu

Tổng hợp các bài tập trong phần Pronunciation - trang 5 Unit 6 Sách Bài Tập (SBT) Tiếng anh 11 mới

1. Read aloud the following questions with suitable intonation. Mark ↗ (rising intonation) or ↘ (falling intonation).

Đọc to các câu hỏi sau với ngữ điệu phù hợp. Đánh dấu (tăng ngữ điệu) hoặc (ngữ điệu giảm).

1. What is global warming?

2. Is global warming human-made?

3. Do you use LED light bulbs at home?

4. How serious is the problem?

5. Are you concerned about the rise in temperature?

Đáp án:

1. ↘            2. ↗           3. ↗          4. ↘            5. ↗

2. Practise reading aloud the following exchanges and mark ↗ (rising intonation) or ↘ (falling intonation) of the questions.

Thực hành đọc to các  trao đổi sau đây và đánh dấu (tăng ngữ điệu) hoặc (giảm ngữ điệu) của các câu hỏi.

1. A: You know, global warming is real.

B: It's real?

2. A: We should take action now before it is too late.

B: What should we do?

3. A: I think we should reduce our use of paper products

B: You do?

4. A: Global warming may lead to famine.

B: Lead to famine?

5. A: Most causes of global warming are related to the increase in greenhouse gases.

B: Most causes of what?

6. A: Most causes of global warming are related to the increase in greenhouse gases.

B: What are greenhouses gases?

Đáp án:

1. ↗           2. ↘           3. ↗

4. ↗           5. ↗           6. ↘

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Tiếng Anh 11 Mới - Xem ngay

>> Lộ Trình Sun 2025 - 3IN1 - 1 lộ trình ôn 3 kì thi (Luyện thi TN THPT & ĐGNL; ĐGTD) tại Tuyensinh247.com. Đầy đủ theo 3 đầu sách, Thầy Cô giáo giỏi, 3 bước chi tiết: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng đáp ứng mọi kì thi.

Bài viết liên quan