Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Writing - trang 9 Unit 6 Sách Bài Tập (SBT) Tiếng anh 11 mới

Bình chọn:
2.6 trên 8 phiếu

Tổng hợp các bài tập trong phần Writing - trang 9 Unit 6 Sách Bài Tập (SBT) Tiếng anh 11 mới

1    Write sentences, using the words and phrases given. Change the word forms or add some words, if necessary.

Viết câu, sử dụng các từ và cụm từ được đưa ra. Thay đổi các mẫu từ hoặc thêm một số từ, nếu cần.

1. global warming / increase / earth's average surface temperature / due to / warming effects / greenhouse gases /.

2. main cause / global warming / burning of fossi fuels natural gas, oil, and coal /.

3. even slight increases / levels / carbon dioxide atmosphere / can / cause significant / rise / temperature /.

4. there / connection / between / recent droughts and / climate change /.

5. farming / contribute / more than 30 percent / total greenhouse gas emissions /.

6. overuse / chemical fertilisers serious threat / environment /.

7. warming / earth's atmosphere cause ' sea-level rise /.

8. many animal species / in / danger of extinction / due to / loss / habitat / and / inability / adapt / climate change/.

9. global warming / may lead extreme weather events /, / include / heat waves / floods / powerful storms / which / affect / people's lives /.

10. every one / us / can / help / protect and sustain / our environment / changing / consumption habits /.

Đáp án:

1. Global warming is the increase in the earth's average surface temperature due to the warming effects of greenhouse gases.

2. The main cause of global warming is the burning of fossil fuels, such as natural gas, oil, and coal.

3. Even slight increases in the levels of carbon dioxide in the atmosphere can cause a significant rise in temperature.

4. There is a connection between the recent droughts and climate change.

5. Farming contributes more than 30 percent of the total greenhouse gas emissions.

6. The overuse of chemical fertilisers is a serious threat to the environment.

7. The warming of the earth's atmosphere causes sea-level rise.

8. Many animal species are in danger of extinction due to the loss of their habitat and inability to adapt to climate change.

9. Global warming may lead to extreme weather events, including heat waves, floods, and powerful storms, which could affect people's lives.

10. Every one of us can help to protect and sustain our environment by changing our consumption habits.

2    Write an essay of between 160-180 words on global warming, using the outline below.

Viết một bài luận có từ 160-180 từ về sự ấm lên toàn cầu, sử dụng dàn ý dưới đây.

A.  Introduction: introduce the topic and the main content of the essay

B. Body:

Explain what global warming is Explain the main cause of global warming

Discuss three of the main impacts on humans and the natural world

C. Conclusion: summarise the main points and state your opinion

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Tiếng Anh 11 Mới - Xem ngay

>> Lộ Trình Sun 2025 - 3IN1 - 1 lộ trình ôn 3 kì thi (Luyện thi TN THPT & ĐGNL; ĐGTD) tại Tuyensinh247.com. Đầy đủ theo 3 đầu sách, Thầy Cô giáo giỏi, 3 bước chi tiết: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng đáp ứng mọi kì thi.

Bài viết liên quan