Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Reading - trang 13 Unit 7 Sách Bài Tập (SBT) Tiếng anh 11 mới

Bình chọn:
4.3 trên 3 phiếu

Tổng hợp các bài tập trong phần Reading - trang 13 Unit 7 Sách Bài Tập (SBT) Tiếng anh 11 mới

1    Read the following text about the Australian education system and fill each gap with a word from the box.

Đọc văn bản sau đây về hệ thống giáo dục của Úc và điền vào mỗi khoảng cách với một từ từ hộp.

private         flexible      further    practical        social

Australia's school education is 13 years, including primary school, (1)_______ school, and senior secondary school.

Primary school: 7-8 years from Kindergarten to Year 6 or 7 Secondary school: 3-4 years, Years 7 to 10 or 8 to 10 Senior secondary school: 2 years, Years 11 and 12 After completing senior secondary school, students can choose to pursue (2)_______ education which is generally divided into higher education and vocational education and training.

Higher education courses are mainly offered by 43 universities in Australia - 40 public universities, two international universities, and one (3) _______ university. Most of them rank highly for quality of education and student satisfaction. Among these are 15 universities ranked in the top 100 in the latest Times Higher Education ranking results (2014).

There are three main types of higher education, which provides students with bachelor's, master's, and doctoral degrees in a wide range of courses in both natural and (4) _______   sciences. Higher education qualifications include:

Most of the programmes are (5)_______ , allowing students to enrol in a double degree programme, and obtain two bachelor's degrees. Vocational courses which lead to Australian Vocational Education and Training (VET) qualifications offer opportunities for (6)_______ work to students who prefer to focus on finding a job. These courses are taught by experienced teaching staff and experts to ensure all students are prepared for the workforce.

Đáp án:

1. secondary               2. further

3. private                    4. social

5. flexible                    6. practical

2   Based on the information in the text, complete the following sentences with no more than five words.

Dựa trên thông tin trong văn bản, hãy hoàn thành các câu sau đây với không quá năm từ.

1. In Australia, school education is divided into three levels:_______

2. In further education, students can pursue _______

3. Australian universities can be categorised as_______

4. Students can_______when they successfully complete double degree courses.

5. Students in vocational education are often taught and trained_______in the field.

Đáp án:

1. primary, secondary, and senior secondary

2. higher education or vocational education and training

3. public, international, and private

4. obtain two bachelor's degrees

5. by experienced teachers and experts

3. Based on the information in the text, decide whether the following statements are true (T), false (F), or not given (NG). Tick the boxes.

Dựa trên thông tin trong văn bản, hãy quyết định xem các câu sau đây là đúng (T), sai (F), hay không xác định (NG). Đánh dấu các ô.

1. Primary school is 7 years starting from Grade 1 for six-year- old children.

2. Secondary school leavers can only pursue higher education after completing a vocational programme.

3. There are 43 Australian universities on the top 100 list of international private universities.

4. Students must have a Graduate Certificate to qualify for a bachelor's degree programme.

5. Students with master's degrees have to study three years or more to get a doctoral degree.

6. Young people with VET qualifications find jobs immediately after graduation.

Đáp án:

1.NG       2. F      3. F

4, F        5.T         6.NG

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Tiếng Anh 11 Mới - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 11 cùng thầy cô giáo giỏi trên Tuyensinh247.com. Bứt phá điểm 9,10 chỉ sau 3 tháng. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan