Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Speaking - trang 8 Unit 6 Sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 11 mới

Bình chọn:
4 trên 2 phiếu

Tổng hợp các bài tập trong phần Speaking - trang 8 Unit 6 Sách bài tập (SBT) Tiếng anh 11 mới

1. A group of students is discussing what they should do to help to reduce their community's carbon footprint. Put the lines in their conversation in the correct order.

Một nhóm sinh viên đang thảo luận về những gì họ nên làm để giúp giảm lượng carbon thải ra khỏi cộng đồng. Đặt các dòng trong cuộc trò chuyện của họ theo thứ tự đúng.

(a)  Lan Well, what do you think we should do to help to reduce our community's carbon footprint?

(b)  Mai I agree. And I think we should also try to use less paper.

(c)  Minh In my opinion, we should start cutting down our energy use. If we use LED light bulbs or turi

off electronic devices when they are not in use, we can save a large amount of electricity.

(d)  Lan Uh-huh. These things are very easy to do. What do you think, Mai?

(e)  Mai This can help to save trees and forests since most paper products are made from wood. Do

you agree with me, Lan?

(f)   Minh Use less paper? What makes you think so?

(g)  Lan Well, I don't think that will help much. I believe that we should start a reuse-and-recycle

campaign. Then we can help to reduce waste and pollution, and conserve natural resources

1. a                  2. ...........  3. ...........     4. ........... 

5......... 6. ...........    7. ...........            

In a group of three, practise the conversation.

Trong một nhóm ba người, thực hành cuộc trò chuyện.

Đáp án:

1. a                2. c               3. d                  4. b

5. f                 6.e                 7.g

2     Work in groups of three. Make a similar conversation about how you can contribute to reducing global warming. Use the model in 1, the cues below and your own ideas.

Làm việc theo nhóm ba người. Thực hiện một cuộc trò chuyện tương tự về cách bạn có thể góp phần làm giảm sự ấm lên toàn cầu. Sử dụng mô hình trong 1, các gợi ý bên dưới và ý tưởng của riêng bạn.

1. Raising money to protect wildlife

2. Cleaning up the school and community every month

3. Planting trees in the school garden and the community

4. Using a bicycle or just walking instead of driving, taking a taxi or using a motorbike

5. Recycling paper products

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Tiếng Anh 11 Mới - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 11 cùng thầy cô giáo giỏi trên Tuyensinh247.com. Bứt phá điểm 9,10 chỉ sau 3 tháng. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan