Writing - Unit 8 trang 64 Sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 12

Bình chọn:
4 trên 2 phiếu

Hướng dẫn giải sách bài tập tiếng Anh 12 unit 8 phần Writing

D. WRITING

Exercise 1.Circle A, B, C, or D to indicate the sentence that best combines the given words or phrases.

[ Khoanh tròn A, B, C hoặc D để chỉ ra câu kết hợp đúng nhất những từ và cụm từ đã cho]

1. People / eat more / prepare / and even / pre-digest / food /.

A. People will eat more of prepare and even pre-digest food.

B. People will eat more of preparing and even pre-digesting food.

C. People will eat more of prepared and even pre-digested food.

D. People will eat more of preparation and even pre-digestion food.

2. They / wear disposable clothes / avoid / time / and / cost of washing /.

A. They will wear disposable clothes so avoid the time and the cost of washing.

B. They will wear disposable clothes to avoid the time and the cost of washing.

C. They will wear disposable clothes then avoid the time and the cost of washing.

D. They will wear disposable clothes for avoid the time and the cost of washing.

3. People / not / have / move around / much / while work / because they / do things / their desks /.

A. People will not have to move around very much while working because they can do things from their desks.

B. People will not have moved around very much while working because they can do things from their desks.

C. People will not have been moving around very much while working because they can do things from their desks.

D. People will not have of moving around very much while working because they can do things from their desks.

4. Computers / work miracles 7 and / their help / humans / have less need / use their brain /.

A. Computers will work miracles and by their help humans for having less need to use their brain.

B. Computers will work miracles and for their help humans to have less need to use their brain.

C. Computers will work miracles and with their help humans will have less need to use their brain.

D. Computers will work miracles and of their help humans can have less need to use their brain.

5. That / why their ability / think, imagine, create / enjoy / become less important /.

A. That will be why their ability to think, imagine, create and enjoy will become less important.

B. That would be why their ability to think, imagine, create and enjoy would become less important.

C. That was why their ability to think, imagine, create and enjoy would become less important.

D. That is why their ability to think, imagine, create and enjoy will become less important.

Answer

1.C            2. B               3. A            4. C             5. D

Exercise 2.Use the words given to write complete sentences. Make some alternations or additions when necessary.

[ Sử dụng những từ đã cho để viết những câu hoàn chỉnh. Thay đổi hoặc thêm từ nếu cần]

1. It / not so easy / imagine what life / be like / future.

2. But / from what / happened / and from what / happening, we / can / make / predictions.

3. First, / future, / life / become / very automatic.

4. Future/ many things / do / by computerised control.

Answer

1. It’s not so easy to imagine what life will be like in the future.

2. But from what has happened and from what is happening, we can make some predictions.

3. First, in the future, life will become very automatic.

4. In the future, many things will be done by computerised control.

Sachbaitap.com

 

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Tiếng Anh 12 - Xem ngay

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2020, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới nâng cao.

Bài viết liên quan