Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

A closer look 1 Unit 4 lớp 7 Global Success - Kết nối tri thức

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải A closer look 1 Unit 4 Tiếng Anh 7 Global Success - Kết nối tri thức với cuộc sống trang 42. 2. Match a word in A with a word or phrase in.

Vocabulary

1. Listen and repeat these words and phrases trang 42 SGK Tiếng Anh 7 Kết nối tri thức

(Nghe và nhắc lại các từ và cụm từ dưới đây.)

  art gallery                     composer                      concert hall                   musician

  actress                           painter                        artist                              puppet theatre

Write them in the correct columns.

(Viết chúng vào đúng cột.)

People

Places

  

Lời giải:

People

Place

Actress ( nữ diễn viên)

Artist ( nghệ sĩ)

Composer ( nhà soạn nhạc)

Musician ( nhạc sĩ)

Painter ( họa sĩ)

Concert hall ( phòng hòa nhạc)

Art gallery ( triển lãm nghệ thuật)

Puppet theater ( phòng múa rối)

2. Match a word in A with a word or phrase in B trang 42 SGK Tiếng Anh 7 Kết nối tri thức

(Nối từ ở cột A với cột B.)

A

B

1. compose

a. a show

2. paint

b. a photo

3. perform

c. the guitar

4. play

d. a portrait

5. take

e. music

Lời giải:

1 - e

2 - c

3 - a

4 - c

5 - b

1 - e. compose music (sáng tác nhạc)

2 - c. paint a portrait (vẽ một bức chân dung)

3 - a. perform a show (biểu diễn 1 chương trình)

4 - c. play the guitar (chơi ghi-ta)

5 - b. take a photo (chụp một bức ảnh)

3. Underline the correct word or phrase to complete each sentence trang 42 SGK Tiếng Anh 7 Kết nối tri thức

(Nối từ ở cột A với cột B.)

(Gạch chân từ hoặc cụm từ đúng để hoàn thành mỗi câu.)

1. The little girl's drawing / photography of her kitten shows a lot of talent. 

2. Van Cao was a great Vietnamese scientist composer. He was also a painter and poet. 

3. The Louvre in Paris is the world's largest museum / puppet theater.

4. The orchestra will perform its final portrait / concert of the season tomorrow. 

5. Did you see the film Amazon Jungle on TV last night? The photography / drawing was excellent. 

Lời giải:

1- drawing

2-composer

3-museum

4-concert

5-photography

 

Hướng dẫn dịch:

1. Bức tranh của cô bé về chú mèo con của mình đã chỉ ra cô ấy có rất nhiều tài năng

2. Văn Cao là một nhà soạn nhạc tuyệt vời ở Việt Nam. Ông ấy cũng là một họa sĩ và nhà thơ

3. The Lourve ở Paris là bảo tàng lớn nhất thế giới

4. Dàn nhạc sẽ trình diễn buổi hòa nhạc cuối cùng trong mùa ngày mai

5. Bạn có xem Amazon Jungle trên TV ngày hôm qua không. Hình ảnh thật sự rất tuyệt vời

Pronunciation

 /ʃ/ and /ʒ/

4. Listen and repeat. Pay attention to the sounds trang 42 SGK Tiếng Anh 7 Kết nối tri thức

(Nghe và nhắc lại. Chú ý các âm.)

/ ʃ /

/ ʒ /

musician

show

share

nation

television

visual

unusual

decision

Lời giải:

/ʃ/

/ʒ/

  musician /mjuːˈzɪʃ.ən/ (n): nhạc sĩ

  show  /ʃəʊ/ (n): chương trình

 share /ʃeər/ (n, v): chia sẻ

nation /ˈneɪ.ʃən/ (n): quốc gia

 television /ˈtel.ɪ.vɪʒ.ən/ (n): truyền hình

  visual /ˈvɪʒ.u.əl/ (adj): thuộc về thị giác

  unusual /ʌnˈjuː.ʒu.əl/ (adj): bất thường

 decision /dɪˈsɪʒ.ən/ (n): quyết định

5. Listen and repeat. Listen again and single-underline the words with the sound /ʃ/ and double-underline the words with the sound /ʒ/ trang 42 SGK Tiếng Anh 7 Kết nối tri thức

(Lắng nghe và lặp lại. Nghe lại và gạch dưới đơn các từ có âm /ʃ/ và gạch dưới kép các từ có âm /ʒ/.)

1. We finally came to a decision.

(Cuối cùng chúng tôi đã đi đến quyết định.)

2. Did you watch the talent show on TV last night?

(Bạn có xem chương trình tài năng trên TV tối qua không?)

3. Let's share the pictures we took last week.

(Hãy chia sẻ những hình ảnh chúng tôi đã chụp tuần trước.)

4. She often paints in her leisure time.

(Cô ấy thường vẽ trong thời gian rảnh rỗi.)

5. It was a pleasure to listen to the musicians performing yesterday.

(Rất vui được nghe các nhạc công biểu diễn ngày hôm qua.)

Lời giải:

1. We finally came to decision

2. Did you watch the talent show on TV last night?

3. Let’s share the pictures we took last week

4. she often paints in her leisure time

5. It was a pleasure to listen to the musicians performing yesterday

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan