Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

A closer look 2 Unit 4 lớp 7 Global Success - Kết nối tri thức

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải A closer look 2 Unit 4 Tiếng Anh 7 Global Success - Kết nối tri thức với cuộc sống trang 43, 44. 1. Write like, as, or different in the gaps

Grammar

Comparisons: like, different from, (not) as ... as

(So sánh: giống như, khác với, (không)... như)

1. Write like, as, or different in the gaps trang 43 SGK Tiếng Anh 7 Kết nối tri thức

(Điền like, as hoặc different vào chỗ trống.)

1. This camera is not as expensive _______I thought at first.

2. Her room is lovely. It is _______a princess's room.

3. You like folk songs; I like pop music. Your taste is _______ from mine.

4. My dad is not always as busy _______my mum.

5. Some of us think that Spiderman 2 is not too_______ from Spiderman 1. 

Lời giải:

    1-as

              2-like

         3-different

   4-as

             5-different     

 

Hướng dẫn dịch:

1. Cái máy ảnh này không đắt như cái tớ nghĩ ban đầu

2. Phòng của cô ấy rất đáng yêu. Nó như là phòng công chúa vậy

3. Bạn thích mấy bài hát dân ca. Tớ thích nhạc pop. Gu âm nhạc của cậu khác với của tớ

4. Bố tớ thường không bận bằng mẹ tớ

5. Một số người trong chúng tôi nghĩ người nhện phần 2 không quá khác phần 1

2. Finish the second sentence in each pair, using like, as... as, or different from trang 43 SGK Tiếng Anh 7 Kết nối tri thức

(Hoàn thành câu thứ hai trong mỗi cặp câu, sử dụng like, as... as, hoặc different from.)

1. Rock is very exciting. It is not like country music.

(Rock là rất thú vị. Nó không giống như nhạc đồng quê.)

=> Rock is very _______ country music.

2. Composer Hoang Long wrote many good songs for children. Composer Pham Tuyen also wrote many good songs for children. 

(Nhạc sĩ Hoàng Long đã viết rất nhiều bài hát hay cho thiếu nhi. Nhạc sĩ Phạm Tuyên cũng viết nhiều ca khúc hay cho thiếu nhi.)

=> Composer Hoang Long _______ Pham Tuyen, wrote many good songs for children.

3. The Vatican Museum has excellent works of art. The Louvre Museum has excellent works of art too.

(Bảo tàng Vatican có những tác phẩm nghệ thuật đặc sắc. Bảo tàng Louvre cũng có những tác phẩm nghệ thuật xuất sắc.)

=> The Vatican Museum's works of art are _______ excellent _______ the Louvre Museum's works of art.

4. A vacation on the beach is relaxing, while a vacation in a big city may not be.

(Một kỳ nghỉ trên bãi biển là thư giãn, trong khi một kỳ nghỉ ở một thành phố lớn có thể không.)

=> A vacation on the beach is _______ a vacation in a big city.

5. City life is busy, but country life is peaceful. 

(Cuộc sống thành phố bận rộn, nhưng cuộc sống thôn quê yên bình.)

=> City life is not _______ peaceful ________ country life. 

Lời giải: 

1. Rock is very different from country music.

(Nhạc Rock rất khác với nhạc đồng quê.)

2. Composer Hoang Long as Pham Tuyen, wrote many good songs for children.

(Nhạc sĩ Hoàng Long cũng như nhạc sĩ Phạm Tuyên, viết nhiều bài hát hay cho thiếu nhi.)

3. The Vatican Museum's works of art are as excellent as the Louvre Museum's works of art.

(Các tác phẩm nghệ thuật của Bảo tàng Vatican cũng xuất sắc như các tác phẩm nghệ thuật của Bảo tàng Louvre.)

4. A vacation on the beach is different from a vacation in a big city.

(Một kỳ nghỉ trên bãi biển khác với một kỳ nghỉ ở một thành phố lớn.)

5. City life is not as peaceful as country life. 

(Cuộc sống thành phố không yên bình bằng cuộc sống nông thôn.)

3. Work in pairs. Compare the two museums: History and Science, using like, as ... as, or different from trang 44 SGK Tiếng Anh 7 Kết nối tri thức

(Làm việc theo cặp. So sánh hai bảo tàng: Lịch sử và Khoa học, sử dụng like, as... as, hoặc different from.)

 

History (Lịch sử)

Science (Khoa học)

1. modern (hiện đại)

**

***

2. friendly (thân thiện)

***

***

3. safe (an toàn)

***

**

4. expensive (đắt tiền)

**

**

Example: (Ví dụ)

1. History is not as modern as Science.

Lời giải:

2. History is as friendly as Science

3. Science is not as interesting as History 

4. History is as expensive as Science

Hướng dẫn dịch:

2. Bảo tàng Lịch sử thân thiện như bảo tàng Khoa học

3. Bảo tàng Khoa học không thú vị bằng bảo tàng Lịch sử

4. Bảo tàng Lịch sử đắt như Bảo tàng Khoa học

4. Rewrite the sentences, using the words given at the beginning trang 44 SGK Tiếng Anh 7 Kết nối tri thức

(Viết lại các câu, sử dụng các từ đã cho ở đầu.)

Example: A play is usually longer than a film. (Vở kịch thưởng dài hơn phim.)

=> A film is usually not as long as a play. (Phim thường không dài như kịch.)

1. I think action films are more interesting than comedies.

(Tôi nghĩ phim hành động thú vị hơn phim hài.)

=> I think comedies are not _________________.

2. Our maths homework is more difficult than our history homework. 

(Bài tập Toán về nhà của chúng tôi khó hơn bài tập Lịch sử về nhà của chúng tôi.)

-> Our history homework is not _________________.

3. This year's music contest is different from last year's.

(Cuộc thi âm nhạc năm nay khác với năm ngoái.)

=> This year's music contest is not _________________.

4. The characters in the film are not the same as the ones in the play.

(Nhân vật trong phim không giống với nhân vật trong vở kịch.)

=> The characters in the film are _________________.

5. This picture is brighter than that picture.

(Bức tranh này sáng hơn bức tranh kia.)

=> That picture is not _________________.

Lời giải: 

1. I think comedies are not as interesting as action films.

(Tôi nghĩ phim hài không thú vị bằng phim hành động.)

2. Our history homework is not as difficult as maths homework.

(Bài tập về nhà môn Lịch sử không khó bằng bài tập về nhà môn toán.)

3. This year's music contest is not as same as last year's.

(Cuộc thi âm nhạc năm nay không giống năm ngoái.)

4. The characters in the film are different from the ones in the play.

(Các nhân vật trong phim khác với các nhân vật trong vở kịch.)

5. That picture is not as bright as this picture.

(Hình ảnh đó không sáng bằng hình ảnh này.)

5. Work in groups. Look at the two pictures below. Compare them, using like, as ... as, or different from trang 44 SGK Tiếng Anh 7 Kết nối tri thức

(Làm việc theo nhóm. Nhìn vào 2 ảnh dưới đây. So sánh chúng, sử dụng like, as .. as hoặc different from.)

Example: (Ví dụ)

- Picture A is not like / different from picture B. (Hình A không giống / khác hình B.)

- Picture A is not as big as picture B. (Hình A không to bằng hình B.)

Lời giải:

- The flower in picture B is not as big as picture A.

(Bông hoa ở bức tranh B không to bằng bông hoa ở bức tranh A.)

- The fish in picture A is not as big as the fish in picture B.

(Con cá ở bức tranh A không to bằng con cá ở bức tranh B.)

- The cat’s shirt in picture A is different from the cat’s shirt in picture B.

(Cái áo của chú mèo trong bức tranh A khác với cái áo của chú mèo trong bức tranh B.)

- The house in picture A is like one’s in picture B.

(Ngôi nhà trong bức tranh A giống ngôi nhà trong bức tranh B.)

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan