Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Skills 1 Unit 4 lớp 7 Global Success - Kết nối tri thức

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải Skills 1 Unit 4 Tiếng Anh 7 Global Success - Kết nối tri thức với cuộc sống trang 46. 3. Read the email again and answer the questions.

Reading

1. Look at the pictures. Discuss the questions below with a partner trang 46 SGK Tiếng Anh 7 Kết nối tri thức

(Nhìn vào những bức tranh. Thảo luận các câu hỏi bên dưới với bạn.)

What does each photo show? Do you like it? 

(Mỗi bức tranh thể hiện điều gì? Bạn có thích nó không?)

Lời giải:

- The first picture shows a water puppet show.

(Hình ảnh đầu tiên thể hiện một màn múa rối nước.)

- The second picture is the Quan Ho singing.

(Bức tranh thứ hai là hát Quan họ.)

- I like them very much.  

(Tôi rất thích chúng.)

2. Read the email and match the highlighted words with their meanings trang 46 SGK Tiếng Anh 7 Kết nối tri thức

(Đọc email và nối các từ được đánh dấu với nghĩa của chúng.)

1. showed or presented

2. following tradition

3. nice, interesting

4. event or celebration 

To: sue@fastmail.com 

Subject: A water puppet show 

Dear Sue,

How are things with you? I arrived in Viet Nam three days ago, and everything is perfect.

Yesterday I went to see a puppet show at a theatre in the centre of Ha Noi. The show was fantastic! The artists performed the show in a pool. They stood behind a screen. They used strings under the water to control the puppets and make them move on the water! The show was about rice farming and a festival in a village. People say that these shows are normally about everyday life in the countryside of Viet Nam. Water puppetry is a special traditional art form. People love it, and most tourists coming to Viet Nam love to see it. I wish you were here with me. See you next week.

Love,

Mary

Lời giải: 

1. showed or presented - performed

(thể hiện hoặc trình bày - trình diễn)

2. following tradition - traditional

(theo truyền thống - thuộc về truyền thống)

3. nice, interesting- fantastic

(tuyệt vời, thú vị - xuất sắc, hay)

4. event or celebration - festival

(sự kiện hoặc sự tổ chức lễ kỉ niệm - lễ hội)

Hướng dẫn dịch:

Tới: sue@fastmail.com

Chủ đề: Múa rối nước

Sue thân mến,

Mọi việc với bạn thế nào? Tôi đến Việt Nam ba ngày trước, và mọi thứ đều hoàn hảo.

Hôm qua tôi đi xem múa rối ở một nhà hát ở trung tâm Hà Nội. Buổi biểu diễn thật tuyệt vời! Các nghệ sĩ biểu diễn chương trình trong một bể bơi. Họ đứng sau một bức bình phong. Họ sử dụng dây dưới nước để điều khiển các con rối và làm cho chúng di chuyển trên mặt nước! Chương trình nói về việc trồng lúa và lễ hội ở một ngôi làng. Mọi người nói rằng những chương trình này là bình thường về cuộc sống hàng ngày ở các vùng quê Việt Nam. Múa rối nước là một loại hình nghệ thuật truyền thống đặc biệt. Mọi người yêu thích nó và hầu hết khách du lịch đến Việt Nam đều thích xem nó. Ước gì bạn ở đây với tôi. Gặp lại bạn vào tuần tới.

Yêu và quý,

Mary

3. Read the email again and answer the questions trang 46 SGK Tiếng Anh 7 Kết nối tri thức

(Đọc lại email và trả lời các câu hỏi.)

1. Who went to see a water puppet show yesterday?

(Ai đã muốn đi xem chương trình múa rối nước ngày hôm qua?)

2. Where did the water puppet show take place?

(Chương trình múa rối nước diễn ra ở đâu?)

3. Who controlled the puppets?

(Ai là người đã điều khiển các con rối?)

4. What are water puppet shows normally about?

(Chương trình múa rối nước thường nói về điều gì?)

5. Is water puppetry a traditional Vietnamese art form? 

(Múa rối nước có phải là loại hình nghệ thuật truyền thống của Việt Nam không?)

Lời giải: 

1. Sue went to see a water puppet show yesterday

2.  It took place at a theater in the center of Hanoi

3. The artists controlled the puppet

4. They are normally about rice farming and everyday life in the countryside of Vietnam.

5. Yes, it is

Hướng dẫn dịch:

1. Sue hôm qua đi xem múa rối nước

2. Diễn ra tại một nhà hát ở trung tâm Hà Nội

3. Các nghệ sĩ đã điều khiển con rối

4. Họ thường nói về việc trồng lúa và cuộc sống hàng ngày ở vùng nông thôn Việt Nam.

5. Đúng vậy

Speaking

4. Work in pairs. Ask and answer about Mark's school musical performance last year trang 46 SGK Tiếng Anh 7 Kết nối tri thức

(Làm việc theo nhóm. Hỏi và trả lời về buổi biểu diễn âm nhạc ở trường của Mark năm ngoái.)

Mark's school performance (Buổi biển diễn của trường Mark)

Time: Sat. night (Thời gian: Tối thứ Bảy)

Duration: 3 hours (Thời lượng: 3 tiếng)

Place: schoolyard (Địa điểm: sân trường)

Items performed: plays, dances, songs, magic, ... (Tiết mục biểu diễn: kịch, nhảy, hát, ảo thuật,...)

Example:

A: When was the performance? (Tiết mục diễn ra khi nào?)

B: On Saturday night. (Vào tối thứ Bảy.)

A: How long did it last? (Nó kéo dài bao lâu?)

B: It lasted three hours. (Nó kéo dài 3 tiếng.)

Lời giải: 

A: Where did it take place? 

(Buổi biễn diễn diễn ra ở đâu?)

B: It took place in the schoolyard. 

(Nó diễn ra ở sân trường.)

A: What items did the performance show? 

(Buổi biểu diễn đã thể hiện những tiết mục nào?)

B: It performed plays, dances, songs, magic,.. 

(Nó trình diễn những vở kịch, điệu múa, bài hát, ảo thuật, ...)

5. Your school is going to have a musical performance to celebrate Teachers' Day trang 46 SGK Tiếng Anh 7 Kết nối tri thức

(Trường của bạn sắp tổ chức một buổi biểu diễn văn nghệ để chào mừng Ngày Nhà giáo.)

Work in groups. Make a plan for the performance and talk about the items you will contribute. 

(Làm việc theo nhóm. Lên kế hoạch cho buổi biểu diễn và nói về những hạng mục bạn sẽ đóng góp.)

Your school performance

Time: _______

Duration: _______

Place:  _______

Items contributed:  _______

Lời giải: 

Your school performance (Màn biểu diễn của trường em)

 Time: 8 p.m (Thời gian: 8 giờ tối)

 Duration: 3 hours (Khoảng thời gian: 3 tiếng)

 Place: school stage (Địa điểm: sân khấu của trường)

Items contributed: songs, dramas, dances,… (Tiết mục đóng góp: hát, kịch, nhảy,…)


Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan