Loigiaihay.com 2022

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

A. Phonetics - trang 10 - Unit 2 – Sách bài tập(SBT) tiếng Anh 7 mới

Bình chọn:
4.2 trên 11 phiếu

Put the words on the left into their correct column. Xếp các từ ở bên trái vào đúng cột.

1. Put the words on the left into their correct column.

Xếp các từ ở bên trái vào đúng cột.

Key - Đáp án:

/f/

/v/

breakfast, fried, soft, affect, fit, fresh, farm, laughter, fruit, flu, harmful, cough

avoid, vavation, village, activities, vitamin, vegetable, believe

2. Listen and underline the word you hear in each sentence.

Nghe và gạch chân từ bạn nghe được trong mỗi câu.

1.   The fan/van is running fast.

2.    Laughing/Loving is good for health.

3.    Refer/River to exercise 3, page 24 of your textbook.

4.    Half/Have is a verb.

5.    Every day we take the ferry/very to school.

Key - Đáp án:

1. The fan/van is running fast.

2. Laughing./Loving is good for heait~

3. Refer/River to exercise 3, page 24 of yotr todteok.

4. Half/Have is a verb.

5. Every day we take the ferry/very to sAooL

Audio script:

1. The van is running fast.

2. Laughing is good for health.

3. Refer to exercise 3, page 24 of your textbook.

4. Have is a verb.

5. Every day we take the ferry to school.

3. Tongue Twister

Luyện lưỡi

Repeat this sentence five times. Say it as quickly as you can.

Lặp lại câu sau 5 lần. Nói càng nhanh càng tốt.

Fat frogs fly fast in the very vast velvet vault.

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Tiếng Anh 7 Mới - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan