Loigiaihay.com 2022

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 63, 64 SGK Toán lớp 4 - Đề-xi-mét vuông

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Bài 1, 2 trang 63, bài 3, 4, 5 trang 64 sách giáo khoa (SGK) Toán lớp 4 bài Đề-xi-mét vuông. Bài 3 Viết số thích hợp vào chỗ chấm: 1dm2 = … cm2

Bài 1 trang 63 SGK Toán 4 tập 1

Câu hỏi:

Đọc :   32dm;          911dm;         1952dm;         492 000dm2

Phương pháp: 

Để đọc số đo diện tích ta đọc số trước sau đó đọc tên của kí hiệu đơn vị đo diện tích đó.

Lời giải: 

32dm2 đọc là: Ba mươi hai đề-xi-mét vuông

911 dm2 đọc là: Chín trăm mươi một đề-xi-mét vuông

1952 dm2 đọc là: Một nghìn chín trăm năm mươi hai đề-xi-mét vuông

492 000 dm2 đọc là: Bốn trăm chín mươi hai nghìn đề-xi-mét vuông

Bài 2 trang 63 SGK Toán 4 tập 1

Câu hỏi:

Viết theo mẫu :

Đọc

Viết

 Một trăm linh hai đề-xi-mét vuông                            

102dm2

 Tám trăm mười hai đề-xi-mét vuông                          

 

Một nghìn chín trăm sáu mươi chín đề-xi-mét vuông  

 

Hai nghìn tám trăm mười hai đề-xi-mét vuông           

 

Phương pháp: 

Để viết số đo diện tích ta viết số trước sau đó ghi kí hiệu đơn vị đo diện tích đó.

Lời giải: 

Đọc

Viết

Một trăm linh hai đề-xi-mét vuông

102dm2

Tám trăm mười hai đề-xi-mét vuông

812dm2

Một nghìn chín trăm sáu mươi chín đề-xi-mét vuông

1969dm2

Hai nghìn tám trăm mười hai đề-xi-mét vuông

2812dm2 

Bài 3 trang 64 SGK Toán 4 tập 1

Câu hỏi:

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

1dm2 = … cm2                 48dm2 = … cm2             1997dm2 = … cm2

100cm2 = … dm2         2000cm2 = … dm2              9900cm2 = … dm2

Phương pháp:

Dựa vào cách chuyển đổi: 1dm2  = 100cm2.

Lời giải:

1dm2 = 100 cm2

48 dm2 = 4800 cm2

1997 dm2 = 199700 cm2

100 cm2 =1 dm2

2000 cm2 = 20 dm2

9900 cm2 = 99 dm2

Bài 4 trang 64 SGK Toán 4 tập 1

Câu hỏi:

Điền dấu \(>, \;<,\; =\) vào chỗ chấm: 

\(210cm^2 \;...\; 2dm^2\; 10cm^2 \)                       \(1954cm^2 \;...\; 19dm^2\; 50cm^2 \)

\(6dm^2\; 3cm^2  \;...\;603cm^2  \)                       \(2001cm^2 \;...\; 20dm^2\; 10cm^2 \)

Phương pháp: 

Đổi 2 vế về cùng một đơn vị đo rồi so sánh kết quả. 

Lời giải:

210 cm2 = 2dm210cm2

1954cm2 > 19dm250cm2

6dm23cm= 603cm2

2001cm2 < 20dm210cm2 

Bài 5 trang 64 SGK Toán 4 tập 1

Câu hỏi:

Đúng ghi Đ, sai ghi S :

a) Hình vuông và hình chữ nhật có diện tích bằng nhau.

b) Diện tích hình vuông và diện tích hình chữ nhật không bằng nhau.

c) Hình vuông có diện tích lớn hơn diện tích hình chữ nhật.

d) Hình chữ nhật có diện tích bé hơn diện tích hình vuông.

Phương pháp:

Áp dụng các công thức:

       Diện tích hình chữ nhật = chiều dài × chiều rộng; 

       Diện tích hình vuông  = cạnh × cạnh.

Lời giải:

a) Đ

b) S

c) S

d) S

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan