Loigiaihay.com 2022

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 1, 2, 3, 4 trang 66, 67 SGK Toán lớp 4 - Nhân một số với một tổng

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Bài 1, 2 trang 66, bài 3, 4 trang 67 sách giáo khoa (SGK) Toán lớp 4 bài Nhân một số với một tổng. Bài 3. Tính và so sánh giá trị của biểu thức:

Bài 1 trang 66 SGK Toán 4 tập 1

Câu hỏi:

Tính giá trị của biểu thức rồi viết vào ô trống (theo mẫu):

a

b

c

a × (b + c)

a × b + a × c

4

5

2

4 × (5 + 2) = 28

4 × 5 + 4 × 2 = 28

3

4

5

 

 

6

2

3

 

 

Phương pháp: 

Thay chữ bằng số rồi tính giá trị các biểu thức đó.

Lời giải:

a

b

c

a × (b + c)

a × b + a × c

4

5

2

4 × (5 + 2) = 28

4 × 5 + 4 × 2 = 28

3

4

5

3 × (4 + 5) = 27

3 × 4 + 3 × 5 = 27

6

2

3

6 × (2 + 3) = 30

6 × 2 + 6 × 3 = 30

Bài 2 trang 66 SGK Toán 4 tập 1

Câu hỏi:

a) Tính bằng hai cách:

     36 × (7 + 3);                                                 207 × (2 + 6)

b) Tính bằng hai cách (theo mẫu):

   Mẫu: 38 × 6 + 38 × 4 = ?

   Cách 1: 38 × 6 + 38 × 4 = 228 + 152 = 380

   Cách 2: 38 × 6 + 38 × 4 = 38 × (6 + 4)

                                       = 38 × 10 = 380

   5 × 38 + 5 × 62;                                          135 × 8 + 135 × 2

Phương pháp:

Khi nhân một số với một tổng, ta có thể nhân số đó với từng số hạng của tổng, rồi cộng các kết quả với nhau.

a × (b + c) = a × b + a × c

Lời giải:

a) 36 x (7 + 3) = ?

Cách 1: 36 x (7 + 3)

= 36 x 10 = 360

Cách 2: 36 x (7 + 3)

= 36 x 7 + 36 x 3 = 360

+) 207 x (2 +6) =?

Cách 1: 207 x (2 +6)

= 207 x 8 = 1656

Cách 2: 207 x (2 +6)

= 207 x 2 + 207 x 6 = 1656

b) 5 x 38 + 5 x 62 =?

Cách 1: 5 x 38 + 5 x 62

= 190 + 310 = 500

Cách 2: 5 x 38 + 5 x 62

= 5 x (38 +62) = 5 x 100 = 500

+) 135 x 8 + 135 x 2 =?

Cách 1: 135 x 8 + 135 x 2

= 1080 + 270 = 1350

Cách 2: 135 x 8 + 135 x 2

= 135 x (8 + 2) = 1350

Nói thêm: Nếu tính theo cách 1 thì nhanh hơn.

Tính và so sánh giá tri của biểu thức:

(3 +5) x 4 và 3 x 4 + 4 x 5

Từ kết quả so sánh, nêu cách nhân một tổng với một số.

Bài 3 trang 67 SGK Toán 4 tập 1

Câu hỏi:

Tính và so sánh giá trị của biểu thức:

             (3 + 5) × 4  và 3 × 4 + 4 × 5

Từ kết quả so sánh, nêu cách nhân một tổng với một số.

Phương pháp:

- Biểu thức có dấu ngoặc thì tính trong ngoặc trước, ngoài ngoặc sau.

- Biểu thức có phép nhân và phép cộng thì ta tính phép nhân trước, tính phép cộng sau.

Lời giải:

Ta có:

(3 +5) x 4 = 8 x 4 = 32

3 x 4 + 4 x 5 = 12 + 20 = 32

Vậy (3 +5) x 4 = 3 x 4 + 4 x 5

Do đó:

Khi nhân một tổng với một số ta có thể nhân từng số hạng của tổng với một số đó rồi cộng kết quả với nhau.

Bài 4 trang 67 SGK Toán 4 tập 1

Câu hỏi:

Áp dụng tính chất của một số với một tổng để tính (theo mẫu):  

Mẫu:      36 × 11 = 36 × (10 + 1)

                           = 36 × 10 + 36 × 1

                           = 360 + 36 = 396

a) 26 × 11                                 b) 213 × 11

    35 × 101                                 123 × 101

Phương pháp:

Tách 11 = 10 + 1, sau đó áp dụng cách nhân một số với một tổng để tính giá trị biểu thức.

Lời giải:

a) 26 x 11 = 26 x (10 + 1)

= 26 x 10 + 26 x 1 = 260 + 26 = 286

35 x 101 = 35 x (100 + 1)

= 35 x 100 + 35 x 1 = 3500 + 35 = 3535

b) 213 x 11 = 213 x (10 +1)

= 213 x 100 + 213 x 1 = 2130 + 213 = 2343

123 x 101 = 123 x (100 + 1)

= 123 x 100 + 123 x 1

= 12300 + 123 = 12423

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan