Loigiaihay.com 2022

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 69, 70 SGK Toán lớp 4 - Luyện tập

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Bài 1 trang 69; bài 2, 3, 4, 5 trang 70 sách giáo khoa (SGK) Toán lớp 4 bài Luyện tập. Bài 3 Tim người khỏe mạnh bình thường mỗi phút đập khoảng 75 lần. Hãy tính số lần đập của tim người đó trong 24 giờ.

Bài 1 trang 69 SGK Toán 4 tập 1

Câu hỏi:

Đặt tính rồi tính:

a) 17 × 86;                 b) 428 × 39;                 c) 2057 × 23.

Phương pháp:

Đặt tính sao cho các chữ số ở cùng một hàng đặt thẳng cột với nhau, sau đó tính theo thứ tự từ phải sang trái. 

Lời giải:

Đáp số:

a) 1462

b) 16 692

c( 47 311

Bài 2 trang 70 SGK Toán 4 tập 1

Câu hỏi:

Viết giá trị của biểu thức vào ô trống:

m

3

30

23

230

m × 78

 

 

 

 

Phương pháp:

Thay chữ bằng số rồi tính giá trị biểu thức đó.

Lời giải:

Ta có bảng kết quả như sau:

m

3

30

23

230

m × 78

234

2340

1794

17940

Bài 3 trang 70 SGK Toán 4 tập 1

Câu hỏi:

Tim người khỏe mạnh bình thường mỗi phút đập khoảng 75 lần. Hãy tính số lần đập của tim người đó trong 24 giờ

Phương pháp:

-  Đổi: 1 giờ = 60 phút.

- Tính số lần tim đập trong 1 giờ = số lần tim đập trong 1 phút × 60.

- Tính số lần tim đập trong 24 giờ = số lần tim đập trong 1 giờ × 24.

Lời giải:

Trong 1 giờ tim người đó đập số lần là:

75 x 60 = 4500(lần)

Trong 24 giờ, tim người đó đập số lần là:

4500 x 24 = 108000 (lần)

Đáp số: 108000 lần.

Bài 4 trang 70 SGK Toán 4 tập 1

Câu hỏi:

Một cửa hàng bán 13kg đường loại 5200 đồng một ki-lô-gam và 18kg đường loại 5500 đồng một ki-lô-gam. Hỏi khi bán hết hai loại đường trên cửa hàng đó thu được tất cả bao nhiêu tiền ?

Phương pháp:

- Tính số tiền thu được khi bán đường loại 5200 đồng một ki-lô-gam.

- Tính số tiền thu được khi bán đường loại 5500 đồng một ki-lô-gam.

- Tính tổng số tiền thu được.

Lời giải:

Số tiền bán 13 kg đường loại 5200 đồng một ki-lô-gam là:

5200 x 13 = 67600 (đồng)

Số tiền bán 18 kg đường loại 5500 đồng một ki-lô-gam là:

5500 x 18 = 99000 (đồng)

Số tiền cửa hàng thu được tất cả là:

67600 + 99000 = 166600 (đồng)

Đáp số: 166600 đồng

Bài 5 trang 70 SGK Toán 4 tập 1

Câu hỏi:

Một trường học có 18 lớp, trong đó 12 lớp, mỗi lớp có 30 học sinh và 6 lớp, mỗi lớp có 35 học sinh. Hỏi trường đó có tất cả bao nhiêu học sinh ?

Phương pháp:

- Tính số học sinh của 12 lớp (mỗi lớp có 30 học sinh) ta lấy 30 nhân với 12.

- Tính số học sinh của 6 lớp (mỗi lớp có 35 học sinh) ta lấy 35 nhân với 6.

- Tính số học sinh của trường = số học sinh của 12 lớp + số học sinh của 6 lớp.

Lời giải:

Số học sinh của 12 lớp, mỗi lớp có 30 học sinh là:

30 x 12 = 360 (học sinh)

Số học sinh của 6 lớp, mỗi lớp có 35 học sinh là:

35 x 6 = 210 (học sinhh)

Tổng số học sinh của trường là:

360 + 210 = 570 (học sinh)

Đáp số 570 học sinh

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan