Loigiaihay.com 2022

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 1, 2, 3, 4 trang 71 SGK Toán lớp 4 - Giới thiệu nhân nhẩm số có hai chữ số với 11

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Bài 1, 2, 3, 4 trang 71 sách giáo khoa (SGK) Toán lớp 4 bài Giới thiệu nhân nhẩm số có hai chữ số với 11. Bài 3 Khối lớp Bốn xếp thành 17 hàng, mỗi hàng có 11 học sinh. Khối lớp Năm xếp thành 15 hàng, mỗi hàng cũng có 11 học sinh.

Bài 1 trang 71 SGK Toán 4 tập 1

Câu hỏi:

Tính nhẩm:

a) 34 × 11;                  b) 11 × 95;                     c) 82 × 11.

Phương pháp:

Áp dụng cách nhân nhẩm số có hai chữ số với 11.

Lời giải:

a) 34 x 11 = ?

Nhẩm: 3 cộng 4 bằng 7

Viết 7 vào giữa hai chữ số của 34, được 374

Vậy 34 x 11 = 374

b) 11 x 95 = ?

Nhẩm 9 + 5 bằng 14

Viết 4 vào giữa hai chữ số của số 95 được 945

Thêm 1 vào 9 của 945, được 1045

Vậy 11 x 95 = 1045

c) 82 x 11 = ?

Nhẩm: 8 cộng 2 bằng 10

Viết 0 vào giữa hai chữ số của số 82, được 802

Thêm 1 vào 8 của số 802 ta được 902

Vậy 82 x 11 = 902

Bài 2 trang 71 SGK Toán 4 tập 1

Câu hỏi:

Tìm \(x\) : 

a) \(x\) : 11 = 25;                        b) \(x\) : 11 = 78

Phương pháp:

\(x\) ở vị trí số bị chia, muốn tìm số bị chia ta lấy thương nhân với số chia.

Lời giải:

a) x : 11 = 25

x = 25 x 11

x = 275

b) x : 11 = 78

x = 78 x 11

x = 858

Bài 3 trang 71 SGK Toán 4 tập 1

Câu hỏi:

Khối lớp Bốn xếp thành 17 hàng, mỗi hàng có 11 học sinh. Khối lớp Năm xếp thành 15 hàng, mỗi hàng cũng có 11 học sinh. Hỏi cả hai khối có tất cả bao nhiêu học sinh ?

Phương pháp:

Tóm tắt

Khối 4: 17 hàng

Khối 5: 15 hàng

Mỗi hàng: 11 học sinh

Tất cả: .... học sinh?

Phương pháp 

- Tính số học sinh của khối lớp Bốn.

- Tính số học sinh của khối lớp Năm. 

- Tính số học sinh của cả hai khối.

Lời giải:

Số học sinh của khối lớp Bốn là:

11 x 17 = 187 (học sinh)

Số học sinh của khối lớp Năm là:

11 x 15 = 165 (học sinh)

Số học sinh của hai khối lớp là:

187 + 165 = 352 (học sinh)

Đáp số: 352 học sinh

Bài 4 trang 71 SGK Toán 4 tập 1

Câu hỏi:

Phòng họp A có 12 dãy ghế, mỗi dãy ghế có 11 người ngồi. Phòng họp B có 14 dãy ghế, mỗi dãy ghế có 9 người ngồi. Trong các câu dưới đây, câu nào đúng, câu nào sai?

a) Phòng họp A có nhiều hơn phòng họp B 9 người.

b) Phòng họp A có nhiều hơn phòng họp B 6 người.

c) Phòng họp A có ít phòng họp B 6 người.

d) Hai phòng họp có số người như nhau.

Phương pháp:

Tính số người của mỗi phòng họp rồi tìm hiệu số người của hai phòng họp.

Lời giải:

Có thể suy nghĩ:

- Phòng họp A có: 11 x 12 = 132 (người)

- Phòng họp B có: 9 x 14 = 126 (người)

- Phòng họp A có nhiều hơn phòng họp B: 132 – 126 = 6 (người)

Vậy câu b) đúng; câu a), c), d) sai

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan