Loigiaihay.com 2022

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 75 SGK Toán lớp 4 - Luyện tập chung

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 75 sách giáo khoa (SGK) Toán lớp 4 bài Luyện tập chung. Bài 4 Hai vòi nước cùng bắt đầu chảy vào một bể. Vòi thứ nhất mỗi phút chảy được 25l nước. Vòi thứ hai mỗi phút chảy được 15l nước.

Bài 1 trang 75 SGK Toán 4 tập 1

Câu hỏi:

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 10 kg = … yến                                     100kg = … tạ

    50 kg = … yến                                     300kg = … tạ

    80kg = … yến                                      1200kg = ... tạ

b) 1000kg = … tấn                                   10 tạ = … tấn

    8000kg = … tấn                                   30 tạ = … tấn

    15 000kg = … tấn                                200 tạ = … tấn

c) 100cm2 = … dm2                                 100dm2 = … m2

    800cm2 = … dm2                                 900dm2 = … m2

    1700cm2 = … dm2                               1000dm2 = … m2

Phương pháp:

Áp dụng các cách chuyển đổi:

1 yến = 10kg  ;                      1 tạ = 100kg

1 tấn = 1000kg ;                   1 tấn = 10 tạ

1dm2 = 100cm2;                  1m2 = 100dm2

Lời giải:

a) 10 kg = 1 yến

100kg = 1 tạ

50 kg = 5 yến

300kg = 3 tạ

80kg = 8 yến

1200kg = 12 tạ

b) 1000kg = 1 tấn

10 tạ = 3 tấn

8000kg = 8 tấn

30 tạ = 3 tấn

15 000kg = 15 tấn

200 tạ = 20 tấn

c) 100cm2 =1 dm2

100dm2 = 1 m2

800cm2 = 8 dm2

900dm2 = 9 m2

1700cm2 = 17 dm2

1000dm2 = 10 m2 

Bài 2 trang 75 SGK Toán 4 tập 1

Câu hỏi:

Tính:

a)  \(268 \times 235\)                       b)  \(475 \times 205\)                     c)  \(45 \times 12 + 8\)

\(324 \times 250\)                            \(309 \times 207\)                           \(45 \times (12 +8)\)

Phương pháp:

- Thực hiện phép nhân hai số tự nhiên theo các quy tắc đã học.

- Biểu thức có phép nhân và phép cộng thì tính phép nhân trước, tính phép cộng sau.

- Biểu thức có dấu ngoặc thì tính trong ngoặc trước, ngoài ngoặc sau.

Lời giải:

a) 268 x 235 = 62980

324 x 250 = 8100

b) 475 x 205 = 97375

309 x 207 = 63963

c) 45 x 12 + 8 = 540 + 8 = 548

45 x (12 + 8) = 45 x 20 = 900

Bài 3 trang 75 SGK Toán 4 tập 1

Câu hỏi:

Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a)   \( 2 \times 39 \times 5\);

b)   \( 302 \times 16 + 302 \times 4\);

c)   \(769 \times 85 \,– 769 \times 75\).

Phương pháp:

a) Áp dụng tính chất giao hoán và kết hợp của phép nhân để nhóm 2 và 5 lại thành 1 tích rồi nhân với 39.

b) Áp dụng công thức:   \(a \times b + a \times c = a \times (b+c)\).

c) Áp dụng công thức: \(a \times b - a \times c = a \times (b-c)\).

Lời giải:

a) 2 x 39 x 5

= 39 x (2 x 5)

= 39 x 10 = 390

b) 302 x 16 + 302 x 4

= 302 x ( 16 +4)

= 302 x 20 = 6040

c) 769 x 85 – 769 x 75

= 769 x (85 – 75)

= 769 x 10 = 7690

Bài 4 trang 75 SGK Toán 4 tập 1

Câu hỏi:

Hai vòi nước cùng bắt đầu chảy vào một bể. Vòi thứ nhất mỗi phút chảy được 25l nước. Vòi thứ hai mỗi phút chảy được 15l nước. Hỏi sau 1 giờ 15 phút cả hai vòi đó chảy vào bể được bao nhiêu lít nước ?

Phương pháp:

Cách 1:

- Đổi: 1 giờ 15 phút = 75 phút.

- Tính số lít nước cả hai vòi cùng chảy vào bể trong 1 phút.

- Tính số lít nước cả hai vòi cùng chảy vào bể trong 75 phút.

Cách 2:

- Đổi: 1 giờ 15 phút = 75 phút.

- Tính số lít nước vòi thứ nhất chảy vào bể trong 75 phút.

- Tính số lít nước vòi thứ hai chảy vào bể trong 75 phút.

- Tính số lít nước cả hai vòi cùng chảy vào bể trong 75 phút.

Lời giải:

Cách 1:

Ta có 1 giờ 15 phút = 75 phút.

Mỗi phút hai vòi nước cùng chảy vào bể được: 25 + 15 = 40 (l)

Sau 1 giờ 15 phút cả hai vòi chảy được vào bể được:

40 x 75 = 3000 (l)

Đáp số: 3000 l nước

Cách 2:

1 giờ 15 phút = 75 phút

Sau 1 giờ 15 phút vòi thứ nhất chảy vào bể được:

25 x 75 = 1875 (l)

Sau 1 giờ 15 phút vòi thứ hai chảy vào bể được:

15 x 75 = 1125 (l)

Sau 1 giờ 15 phút cả hai vòi chảy được vào bể được:

1875 + 1125 = 3000 (l)

Đáp số: 3000 l nước

Bài 5 trang 75 SGK Toán 4 tập 1

Câu hỏi:

Một hình vuông có cạnh là \(a\). Gọi \(S\) là diện tích của hình vuông.

a) Viết công thức tính diện tích của hình vuông đó.

b) Tính diện tích của hình vuông khi \(a = 25m\).

Phương pháp:

Muốn tính diện tích hình vuông ta lấy độ dài một cạnh nhân với chính nó.

Lời giải: 

a) Muốn tính diện tích hình vuông ta lấy độ dài một cạnh nhân với chính nó nên:

S = a x a

b) Với a = 25m thì S = 25 x 25 = 625 (m2)

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan