Loigiaihay.com 2022

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 1, 2, 3 trang 76 SGK Toán lớp 4 - Chia một tổng cho một số

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Bài 1, 2, 3 trang 76 sách giáo khoa (SGK) Toán lớp 4 bài Chia một tổng cho một số. Bài 3 Lớp 4A có 32 học sinh chia thành các nhóm, mỗi nhóm có 4 học sinh. Lớp 4B có 28 học sinh cũng chia thành các nhóm, mỗi nhóm có 4 học sinh. Hỏi tất cả có bao nhiêu nhóm ?

Bài 1 trang 76 SGK Toán 4 tập 1

Câu hỏi:

a) Tính bằng hai cách:

    (15 + 35) : 5;                         (80 + 4) : 4

b) Tính bằng hai cách (theo mẫu)

Mẫu:      12 : 4 + 20 : 4 = ?

Cách 1 :  12 : 4 + 20 : 4 = 3 + 5 = 8.

Cách 2 :  12 : 4 + 20 : 4 = (12 + 20) : 4

                                      = 32 : 4 = 8.

18 : 6 + 24 : 6;                       60 : 3 + 9 : 3.

Phương pháp:

Khi chia một tổng cho một số, nếu các số hạng của tổng đều chia hết cho số chia thì ta có thể chia từng số hạng cho số chia, rồi cộng các kết quả tìm được với nhau.

Lời giải:

a) (15 +35) : 5 = ?

Cách 1: (15 +35) : 5

= 50 : 5 = 10

Cách 2: (15 +35) : 5

= 15 : 5 + 35 : 5

= 3 + 7 = 10

+) (80 +4) : 4 = ?

Cách 1:(80 +4) : 4

= 84 : 4 = 21

Cách 2:(80 +4) : 4

= 80 : 4 + 4 :4 = 20 +1 = 21

b) 18 : 6 + 24 : 6 = ?

Cách 1: 18 : 6 + 24 : 6

= 3 + 4 = 7

Cách 2: (18 + 24) : 6

= 42 : 6 = 7

+) 60 : 3 + 9 : 3 =?

Cách 1: 60 : 3 + 9 : 3

= 20 + 3 = 23

Cách 2: 60 : 3 + 9 : 3

=(60 +9) : 3 = 23

Bài 2 trang 76 SGK Toán 4 tập 1

Câu hỏi:

 Tính bằng hai cách (theo mẫu):

Mẫu :       (35 – 21) : 7 = ? 

Cách 1 :   (35 – 21) : 7 = 14 : 7 = 2 

Cách 2 :   (35 – 21) : 7 = 35 : 7 – 21 : 7

                                     = 5 – 3 = 2

a) (27 – 18) : 3;                                            b) (64 – 32) : 8

Phương pháp:

Tính tương tự như ví dụ mẫu:

Cách 1: Tính trong ngoặc trước, ngoài ngoặc sau.

Cách 2: Áp dụng công thức (a – b) : c = a : c – b : c.

Lời giải:

a) (27 -18) : 3 =?

Cách 1: (27 -18) : 3

= 9 : 3 = 3

Cách 2:(27 -18) : 3

= 27 : 3 - 18 : 3

= 9 - 6 = 3

b) (64 - 32) : 8 = ?

Cách 1:(64 - 32) : 8

= 32 : 8 = 4

Cách 2:(64 - 32) : 8

= 64 : 8 - 32 : 8

= 8 - 4 = 4

Bài 3 trang 76 SGK Toán 4 tập 1

Câu hỏi:

Lớp 4A có 32 học sinh chia thành các nhóm, mỗi nhóm có 4 học sinh. Lớp 4B có 28 học sinh cũng chia thành các nhóm, mỗi nhóm có 4 học sinh. Hỏi tất cả có bao nhiêu nhóm ?

Phương pháp:

Tóm tắt

Lớp 4A: 32 học sinh

Lớp 4B: 28 học sinh

Mỗi nhóm: 4 học sinh

Tất cả: ... nhóm?

Cách 1:

Số nhóm học sinh của lớp 4A là:

               32 : 4 = 8 (nhóm)

Số nhóm học sinh của lớp 4B là:

              28 : 4 = 7 (nhóm)

Số nhóm học sinh của cả hai lớp 4A và 4B là:

              8 + 7 = 15 (nhóm)

                               Đáp số: 15 nhóm. 

Cách 2:

Hai lớp có tất cả số học sinh là:

             32 + 28 = 60 (học sinh)

Số nhóm học sinh của cả hai lớp 4A và 4B là:

             60 : 4 = 15 (nhóm)

                               Đáp số: 15 nhóm. 

Lời giải:

Cách 1:

Số học sinh của cả hai lớp có:

32 + 28 = 60 (học sinh)

Số nhóm học sinh tất cả là:

60 : 4 = 15 (nhóm)

Cách 2:

Số nhóm học sinh của lớp 4A là:

32 : 4 = 8 (nhóm)

Số nhóm học sinh của lớp 4B là:

28 : 4 = 7 (nhóm)

Số nhóm học sinh của cả hai lớp 4A và 4B là:

8 + 7 = 15 (nhóm)

Đáp số: 15 nhóm

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan