Loigiaihay.com 2022

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 1, 2, 3 trang 79 SGK Toán lớp 4 - Chia một tích cho một số

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Bài 1, 2, 3 trang 79 sách giáo khoa (SGK) Toán lớp 4 bài Chia một tích cho một số. Bài 3 Một cửa hàng có 5 tấm vải, mỗi tấm dài 30m. Cửa hàng đã bán được 1/5 số vải. Hỏi cửa hàng đó bán được bao nhiêu mét vải ?

Bài 1 trang 79 SGK Toán 4 tập 1

Câu hỏi:

Tính bằng hai cách :

a) (8 × 23) : 4;                                            b) (15 × 24) : 6.

Phương pháp:

Cách 1: Thực hiện tính trong ngoặc trước, ngoài ngoặc sau.

Cách 2: Áp dụng cách chia một tích cho một số :

Khi chia một tích hai thừa số cho một số, ta có thể lấy một thừa số chia cho số đó (nếu chia hết), rồi nhân kết quả với thừa số kia.

(a × b) : c = a : c × b = a × b : c

Lời giải:

a) (8 × 23) : 4 = ?                                          b) (15 × 24) : 6 = ?

    Cách 1 :  (8 × 23) : 4                                   Cách 1 : (15 × 24) : 6

                    = 184 : 4 = 46                            = 360 : 6 = 60                

    Cách 2 :  (8 × 23) : 4                                   Cách 2 : (15 × 24) : 6

                    = (8 : 4) × 23                              = 15 × (24 : 6)

                    = 2 × 23 = 46                              = 15 × 4 = 60.

Bài 2 trang 79 SGK Toán 4 tập 1

Câu hỏi:

Tính bằng cách thuận tiện nhất: (25 × 36) : 9.

Phương pháp: 

Ta thấy 36 chia hết cho 9, do đó để thực hiện phép tính  (25 × 36) : 9 ta có thể lấy 25 nhân với phép chia 36 : 9.

Lời giải: 

        (25 × 36) : 9

        = 25 × (36 : 9)

        = 25 × 4 = 100

Bài 3 trang 79 SGK Toán 4 tập 1

Câu hỏi:

Một cửa hàng có 5 tấm vải, mỗi tấm dài 30m. Cửa hàng đã bán được \(\dfrac{1}{5}\) số vải. Hỏi cửa hàng đó bán được bao nhiêu mét vải ?

Lời giải: 

Tóm tắt

Có 5 tấm vải

Mỗi tấm: 30m

Đã bán: \(\dfrac{1}{5}\) số vải

Đã bán: ... mét ?

Cách 1 :

Ban đầu cửa hàng có số mét vải là :

\(30 \times 5 = 150 \;(m)\)

Cửa hàng đã bán số mét vải là:

\(150 : 5 = 30 \;(m)\)

              Đáp số: \(30m\) vải.

Cách 2:

Cửa hàng đã bán số tấm vải là :

\(5 : 5 = 1\) (tấm vải)

Cửa hàng đã bán số mét vải là:

\(30 \times 1 = 30 \;(m)\)

              Đáp số: \(30m\) vải.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan