Loigiaihay.com 2022

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 1, 2, 3 trang 83 SGK Toán lớp 4 - Luyện tập

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Bài 1, 2, 3 trang 83 sách giáo khoa (SGK) Toán lớp 4 bài Luyện tập. Bài 3 Mỗi bánh xe đạp cần có 36 nan hoa. Hỏi có 5260 nan hoa thì lắp được nhiều nhất bao nhiêu chiếc xe đạp 2 bánh và còn thừa bao nhiêu nan ho ?

Bài 1 trang 83 SGK Toán 4 tập 1

Câu hỏi:

Đặt tính rồi tính:

a) 855 : 45                               b) 9009 : 33

    579 : 36                                   9276 : 39

Phương pháp:

Đặt tính theo cột dọc và chia theo thứ tự từ trái sang phải. 

Lời giải:

Bài 2 trang 83 SGK Toán 4 tập 1

Câu hỏi:

Tính giá trị biểu thức:

a) 4237 × 18 – 34578

    8064 : 64 × 37

b) 46857 + 3444 : 28

    601759 – 1988 : 14

Phương pháp:

- Biểu thức có các phép tính cộng, trừ, nhân, chia thì ta thực hiện phép tính nhân, chia trước ; thực hiện phép tính cộng, trừ sau.

- Biểu thức chỉ có phép nhân, chia thì thực hiện lần lượt từ trái sang phải.

Lời giải:

a) 4237 × 18 – 34578

   = 76266 – 34578

   = 41688

   8064 : 64 × 37

   = 126 × 37

   = 4662

b) 46857 + 3444 : 28

    = 46857 + 123

    = 46980 

   601759 – 1988 : 14 

    = 601759 – 142

    = 601617

Bài 3 trang 83 SGK Toán 4 tập 1

Câu hỏi:

Mỗi bánh xe đạp cần có 36 nan hoa. Hỏi có 5260 nan hoa thì lắp được nhiều nhất bao nhiêu chiếc xe đạp 2 bánh và còn thừa bao nhiêu nan hoa ?

Phương pháp:

- Tính số nam hoa 1 xe đạp cần ta lấy số nan hoa của 1 bánh xe nhân với 2, tức là 36 × 2 = 72.

- Thực hiện phép chia 5260 : 72. Thương tìm được chính là số chiếc xe nhiều nhất được lắp và số dư chính là số chiếc nan còn thừa.

Lời giải:

Mỗi xe đạp cần: 36 x 2 = 72 (nan hoa)

Thực hiện phép chia: 5260 : 72 = 73 (dư 4)

Vậy lắp được nhiều nhất 73 chiếc xe đạp và thừa 4 nan hoa

Đáp số: 73 chiếc xe đạp và thừa 4 nan hoa

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan