Loigiaihay.com 2022

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 1, 2, 3 trang 80 SGK Toán lớp 4 - Chia hai số có tận cùng là các chữ số 0

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Bài 1, 2, 3 trang 80 sách giáo khoa (SGK) Toán lớp 4 bài Chia hai số có tận cùng là các chữ số 0. Bài 3 Người ta dự định xếp 180 tấn hàng lên các toa xe lửa. Nếu mỗi toa xe chở được 20 tấn hàng thì cần mấy toa xe loại đó ?

Bài 1 trang 80 SGK Toán 4 tập 1

Câu hỏi:

Tính

a) 420 : 60                           b) 85000 : 500

    4500 : 500                            92000 : 400

Phương pháp:

Khi thực hiện phép chia số tận cùng là các chữ số 0, ta có thể cùng xóa một, hai, ba … chữ số 0 ở tận cùng của số chia và số bị chia, rồi chia như bình thường.

Lời giải:

a) 420 : 60 = 42 : 6 = 7

4500 : 500 = 45 : 5 = 9

b) 85000 : 500 = 850 : 5 = 170

92000 : 400 = 920 : 4 = 230

Bài 2 trang 80 SGK Toán 4 tập 1

Câu hỏi:

Tìm \(x\):

\(a) \;x \times 40 = 25600\);                             \(b)\; x \times 90 = 37800\).

Phương pháp:

\(x\) ở vị trí thừa số chưa biết nên để tìm \(x\) ta lấy tích chia cho thừa số đã biết.

Lời giải:

a) x x 40 = 25600

x = 25600 : 40

x = 640

b) x x 90 = 37800

x = 37800 : 90

x= 420

Bài 3 trang 80 SGK Toán 4 tập 1

Câu hỏi:

Người ta dự định xếp 180 tấn hàng lên các toa xe lửa. Hỏi :

a) Nếu mỗi toa xe chở được 20 tấn hàng thì cần mấy toa xe loại đó ?

b) Nếu mỗi toa xe chở được 30 tấn hàng  thì cần mấy toa xe loại đó ?

Phương pháp:

Để tìm số toa xe ta lấy tổng số tấn hàng chia cho số tấn hàng mỗi toa xe chở được.

Lời giải:

a) Nếu mỗi toa xe chở 20 tấn hàng thì cần có số toa xe là:

180 : 20 = 9 (toa)

b) Nếu mỗi toa xe chở 30 tấn hàng thì cần có số toa xe là:

180 : 30 = 6 (toa)

Đáp số: a. 9 toa xe

b. 6 toa xe

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan