Loigiaihay.com 2022

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 1, 2, 3, 4 trang 24 SGK Toán lớp 4 - Bảng đơn vị đo khối lượng

Bình chọn:
3.6 trên 5 phiếu

Bài 1, 2, 3, 4 trang 24 sách giáo khoa (SGK) Toán lớp 4 bài Bảng đơn vị đo khối lượng. Bài 4 Có 4 gói bánh, mỗi gói cân nặng 150g và 2 gói kẹo, mỗi gói cân nặng 200g. Hỏi có tất cả mấy ki-lô-gam bánh và kẹo ?

Bài 1 trang 24 SGK Toán 4 tập 1

Câu hỏi:

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 1dag = ....g

1 hg = ....dag

10g =...dag

10 dag =...hg

b) 4 dag = ...g

3 kg = ...hg

2kg 300g = ....g

8 hg = ...dag

7 kg = ....g

2kg 30 g =....g

Lời giải: 

a) 1dag = 10 g

1 hg = 10 dag

10g =1 dag

10 dag =1 hg

b) 4 dag = 40 g

3 kg = 30 hg

2kg 300g = 2300g

8 hg = 80 dag

7 kg = 7000g

2kg 30 g = 2030g

Bài 2 trang 24 SGK Toán 4 tập 1

Câu hỏi:

Tính:

380g + 195g                               452hg × 3

928dag – 274dag                       768hg : 6

Phương pháp:

Thực hiện các phép tính như đối với các số tự nhiên, sau đó ghi thêm đơn vị đo vào kết quả.

Lời giải:

380g + 195g = 575g

452 hg x 3 = 1356 hg

928 dag - 274 dag = 654 dag

768 hg : 6 = 128 hg

Bài 3 trang 24 SGK Toán 4 tập 1

Câu hỏi:

Điền dấu >, <, = vào chỗ chấm: 

5dag .... 50g                                                4 tạ 30kg ... 4 tạ 3kg   

8 tấn ... 8100kg                                           3 tấn 500kg ... 3500kg

Phương pháp:

 Đổi các số đo về cùng một đơn vị đo rồi so sánh các kết quả với nhau.

Áp dụng cách chuyển đổi:

1 dag = 10 g                    1 tạ = 100 kg                    1 tấn = 1 000 kg                               

Lời giải:

5dag = 50g

4 tạ 30 kg = 430 kg > 4 tạ 3kg = 403 kg

8 tấn = 8000 kg < 8100 kg

3 tấn 500 kg = 350 kg

Lưu ý: Học sinh chỉ cần điền đúng dấu là đạt yêu cầu, không cần phải trình bày vào vở phần đổi đơn vị (song phải giải thích bằng miệng).

Bài 4 trang 24 SGK Toán 4 tập 1

Câu hỏi:

Có 4 gói bánh, mỗi gói cân nặng 150g và 2 gói kẹo, mỗi gói cân nặng 200g. Hỏi có tất cả mấy ki-lô-gam bánh và kẹo ?

Phương pháp:

- Tính cân nặng của 4 gói bánh = cân nặng của 1 gói bánh × 4.

- Tính cân nặng của 2 gói kẹo = cân nặng của 1 gói kẹo × 2.

- Tính tổng cân nặng của 4 gói bánh và 2 gói kẹo = cân nặng của 4 gói bánh + cân nặng của 2 gói kẹo.

- Đổi số đo vừa tìm được sang đơn vị đo là ki-lô-gam, lưu ý ta có: 1kg = 1000g.

Lời giải:

4 gói bánh cân nặng là:

150 x 4 = 600 g

2 gói kẹo cân nặng là:

200 x 2 = 400 g

Số ki-lô-gam bánh và kẹo có tất cả là:

600 + 400 = 1000 (g) hay 1kg

Đáp số 1kg

Lưu ý: cũng có thể trình bày bước tính cuối cùng như sau:

600 + 400 = 1000 (g)

1000 g = 1 kg

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan