Loigiaihay.com 2022

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 1, 2, 3, 4 trang 57 SGK Toán lớp 4 - Nhân với số có một chữ số

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Bài 1, 2, 3, 4 trang 57 sách giáo khoa (SGK) Toán lớp 4 bài Nhân với số có một chữ số. Bài 4 Một huyện núi có 8 xã vùng thấp và 9 xã vùng cao. Mỗi xã vùng thấp được cấp 850 quyển truyện, mỗi xã vùng cao được cấp 980 quyển truyện.

Bài 1 trang 57 SGK Toán 4 tập 1

Câu hỏi:

Đặt tính rồi tính:

a) 341231 × 2                       b) 102426 × 5

   214325 × 4                            410536 × 3

Phương pháp:

Đặt tính sao cho chữ số hàng đơn vị thẳng cột với nhau, sau đó nhân theo thứ tự từ phải sang trái.

Lời giải:

Bài 2 trang 57 SGK Toán 4 tập 1

Câu hỏi:

Viết giá trị biểu thức vào ô trống :

m

2

3

4

5

201634 × m

 

 

 

 

Phương pháp:

Thay chữ bằng số vào biểu thức 201634 × m rồi tính giá trị của biểu thức đó.

Lời giải:

+) Nếu m = 2 thì 201634 × m = 201634 × 2 = 403268;

+) Nếu m = 3 thì 201634 × m = 201634 × 3 = 604902;

+) Nếu m = 4 thì 201634 × m = 201634 × 4 = 806536;

+) Nếu m = 5 thì 201634 × m  = 201634 × 5 = 1008170.

Ta có bảng kết quả như sau :

m

2

3

4

5

201634 × m

 403268

604902 

806536 

1008170 

Bài 3 trang 57 SGK Toán 4 tập 1

Câu hỏi:

Tính:

a) \(321475 + 423507 \times 2\)

    \(843275 - 123568 \times 5\)

b) \(1306 \times 8 + 24573\)

    \(609 \times 9 - 4845\)

Phương pháp:

Biểu thức có các phép tính cộng, trừ, nhân, chia thì ta thực hiện phép nhân, chia trước, thực hiện phép cộng, trừ sau.

Lời giải:

a) 321475 + 423507 x 2

= 321475 + 847014 = 1168489

843275 - 123568 x 5

= 843275 - 617840 = 225435

b) 1306 x 8 + 24573

= 10448 + 24573 = 35021

609 x 9 - 4845

= 5481 - 4845 = 636

Bài 4 trang 57 SGK Toán 4 tập 1

Câu hỏi:

Một huyện núi có 8 xã vùng thấp và 9 xã vùng cao. Mỗi xã vùng thấp được cấp 850 quyển truyện, mỗi xã vùng cao được cấp 980 quyển truyện. Hỏi huyện đó được cấp bao nhiêu quyển truyện ?

Phương pháp: 

- Tính số quyển truyện của 8 xã vùng thấp 

- Tính số quyển truyện của 9 xã vùng cao 

- Số quyển truyện huyện đó được cấp = Số quyển truyện của 8 xã vùng thấp + Số quyển truyện của 9 xã vùng cao.

Lời giải:

Số quyển truyện cấp cho 8 xã vùng thấp là:

850 x 8 = 6800 (quyển truyện)

Số quyển truyện cấp cho 9 xã vùng cao là:

980 x 9 = 8820 (quyển truyện)

Số quyển truyện cấp cho huyện đó là:

6800 + 8820 = 15620 (quyển truyện)

Đáp số: 15620 (quyển truyện)

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan