Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 30 trang 105 SBT Hình học 10 Nâng cao

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập Bài 30 trang 105 SBT Hình học 10 Nâng cao

Với điều kiện nào thì các điểm \(M(x_1; y_1)\) và \(N( x_2; y_2)\) đối xứng với nhau qua đường thẳng \(\Delta : ax+by+c=0\) ?

Giải

Hai điểm \(M\) và \(N\) đối xứng với nhau qua \(\Delta \)  khi và chỉ khi có hai điều kiện:

- Trung điểm \(I\) của \(MN\) nằm trên \(\Delta \);

- Vec tơ \(\overrightarrow {MN} \) là vec tơ pháp tuyến của \(\Delta \).

Từ đó ta được điều kiện sau:

\(\left\{ \begin{array}{l}a\left( { \dfrac{{{x_1} + {x_2}}}{2}} \right) + b\left( { \dfrac{{{y_1} + {y_2}}}{2}} \right) + c = 0\\b({x_2} - {x_1}) - a({y_2} - {y_1}) = 0\end{array} \right.\).

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan