Bài 3.4 trang 171 sách bài tập (SBT) - Giải tích 12

Bình chọn:
4.5 trên 4 phiếu

Tính các nguyên hàm sau bằng phương pháp đổi biến số:

Tính các nguyên hàm sau bằng phương pháp đổi biến số:

a) \(\int {{x^2}\root 3 \of {1 + {x^3}} } dx\)  với x > - 1 (đặt t = 1 + x3)

b) \(\int {x{e^{ - {x^2}}}} dx\)  (đặt t = x2)                              

c) \(\int {{x \over {{{(1 + {x^2})}^2}}}} dx\)   (đặt t = 1 + x2)

d) \(\int {{1 \over {(1 - x)\sqrt x }}} dx\)  (đặt \(t = \sqrt x \) )                     

e)  \(\int {\sin {1 \over x}.{1 \over {{x^2}}}} dx\) (Đặt \(t = {1 \over x}\) )

g) \(\int {{{{{(\ln x)}^2}} \over x}} dx\)  (đặt \(t = \ln x\))                          

 h)  \(\int {{{\sin x} \over {\root 3 \of {{{\cos }^2}x} }}} dx\)  (đặt t = cos x)

i)  \(\int {\cos x} {\sin ^3}xdx\) (đặt t = sin x)                 

k) \(\int {{1 \over {{e^x} - {e^{ - x}}}}} dx\)  (đặt \(t = {e^x}\))

l)  \(\int {{{\cos x + \sin x} \over {\sqrt {\sin x - \cos x} }}} dx\)  (đặt \(t = \sin x - \cos x\) )

Hướng dẫn làm bài

a) \({1 \over 4}{(1 + {x^3})^{{4 \over 3}}} + C\)                                       

b\(- {1 \over 2}{e^{ - {x^2}}} + C\)

c) \( - {1 \over {2(1 + {x^2})}} + C\)                                         

d) \(\ln |{{1 + \sqrt x } \over {1 - \sqrt x }}| + C\)

e) \(\cos {1 \over x} + C\)                                               

g) \({1 \over 3}{(\ln x)^3} + C\)

h) \( - 3\root 3 \of {\cos x}  + C\)                                         

i) \({1 \over 4}{\sin ^4}x + C\)

k) \({1 \over 2}\ln |{{{e^x} - 1} \over {{e^x} + 1}}| + C\)                           

l) \(2\sqrt {\sin x - \cos x}  + C\)

Sachbaitap.com  

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Toán 12 - Xem ngay

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2019, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Bài viết liên quan