Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 45 trang 45 SBT Hình học 10 Nâng cao

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập Bài 45 trang 45 SBT Hình học 10 Nâng cao

Trong mặt phẳng tọa độ cho \(\overrightarrow a  = (1 ; 2) ; \overrightarrow b  = ( - 3 ; 1) ; \)\(\overrightarrow c  = ( - 4 ;  - 2)\).

Tính \(\overrightarrow a . \overrightarrow b   ;  \overrightarrow b . \overrightarrow c   ;   \overrightarrow c . \overrightarrow a   ;\)\( \overrightarrow a .(\overrightarrow b  + \overrightarrow c )  ;  \overrightarrow a .(\overrightarrow b  - \overrightarrow c ).\)

Giải

\(\begin{array}{l}\overrightarrow a .\overrightarrow b  = 1.( - 3) + 2.1 =  - 1  ;\\  \overrightarrow b .\overrightarrow c  =  10  ;   \overrightarrow c .\overrightarrow a  =  - 8 ;\\\overrightarrow a \left( {\overrightarrow b  + \overrightarrow c } \right) = \overrightarrow a .\overrightarrow b  + \overrightarrow a .\overrightarrow c  =  - 9  ;\\\overrightarrow a \left( {\overrightarrow b  - \overrightarrow c } \right) = \overrightarrow a .\overrightarrow b  - \overrightarrow a .\overrightarrow c  = 7.\end{array}\)

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan