Loigiaihay.com 2021

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 51 trang 108 SBT Hình học 10 Nâng cao

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập Bài 51 trang 108 SBT Hình học 10 Nâng cao

Viết phương trình đường thẳng \(\Delta \) tiếp xúc với đường tròn \((C)\) tại \(A  \in  (C)\) trong mỗi trường hợp sau rồi sau đó vẽ \(\Delta \) và \((C)\) trên cùng hệ trục tọa độ

a) \((C): {x^2} + {y^2} = 25 ;\) \(A(3 ; 4) ;\)

b) \((C): {x^2} + {y^2} = 100 ;\) \(A( - 8 ; 6);\)

c) \((C): {x^2} + {y^2} = 50 ;\) \(A(5 ;  - 5);\)

d) \({x^2} + {y^2} = 80 ;\) \(A( - 4 ;  - 8) ;\)

e) \({(x - 3)^2} + {(y + 4)^2} = 169 ;\)  \(A(8 ;  - 16)\);

f) \((C): {(x + 5)^2} + {(y - 9)^2} = 289 ;\) \(A( - 13 ;  - 6).\)

Giải

 

a) \((C)\) có tâm \(O(0 ; 0)\), bán kính \(R = 5\). Tiếp tuyến \(\Delta \) đi qua A, nhận \(\overrightarrow {OA} (3 ; 4)\) làm vec tơ pháp tuyến nên có phương trình

\(3(x - 3) + 4(y - 4) = 0 \)

\( \Leftrightarrow    3x + 4y - 25 = 0\).

Đường tròn \((C)\) và tiếp tuyến \(\Delta \) được vẽ như hình 105. Các câu còn lại làm tương tự.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan